หนังสือน่าสนใจ (good book)

                                                                                                                          ฉบับที่  3/2552

 

 

ถามท้าโลกาภิวัตน์

 

ชื่อเรื่อง

:

ถามท้าโลกาภิวัตน์

ผู้แต่ง

:

กวัลชิต สิงห์, ผู้เขียน ; พิภพ อุดมสิทธิพงศ์, ผู้แปล

สำนักพิมพ์

:

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาสังคม

ปีที่พิมพ์

:

255

จำนวนหน้า

:

315 หน้า

ราคา

:

185 บาท

 

ผู้เขียนเสนอทัศนะและบทวิเคราะห์โลกาภิวัตน์ในประเด็นความเข้าใจผิดเกี่ยวกับผลประโยชน์
ที่โลกาภิวัตน์นำมาสู่สังคม เศรษฐกิจ และการเมือง
  เช่น โลกาภิวัตน์ทางการเงินที่เขาเห็นว่าไม่ได้กระตุ้นให้เกิดการ
ลงทุนและการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างที่เชื่อกัน
 เงินลงทุนทางตรงจากต่างประเทศอาจไม่ใช่ยาวิเศษ  การ
เปิดเสรีทางการเงินไม่ได้ช่วยให้รัฐบาลมีวินัยทางการเงินเพิ่มขึ้นแต่ทำให้เกิดปัญหายุ่งยากในการบริหารเศรษฐกิจ
ผลกระทบของการเข้ามาของธนาคารต่างชาติอาจมีมากกว่าที่คิด ไม่มีกฎเกณฑ์ควบคุมดูแลการลงทุนของโลกเพื่อ
ให้เกิดความเป็นธรรม
  ธรรมาภิบาลที่พูดถึงกันนั้นแท้จริงแล้วเป็นธรรมาภิบาลเพื่อใคร  หรือในประเด็นสิทธิมนุษยชน
และสิทธิทางประชาธิปไตย เขาหาคำตอบได้ว่า การที่ประเทศมีการเลือกตั้งทุก 4 หรือ 5 ปี ไม่ได้หมายความว่า
ประเทศนั้นเป็นประชาธิปไตย
  รวมทั้งชี้ให้เห็นว่า โลกาภิวัตน์ภายใต้กฎเกณฑ์ระหว่างประเทศภายในประเทศที่
สอดคล้องกับกฎเกณฑ์ระหว่างประเทศนั้น ล้วนนำไปสู่การละเมิดสิทธิในรูปแบบต่าง ๆ เป็นต้น

 

 

ธุรกิจที่ดีงาม : การสร้างภาวะผู้นำ งานที่ให้ความหมาย และความสุข

ชื่อเรื่อง

:

ธุรกิจที่ดีงาม : การสร้างภาวะผู้นำ งานที่ให้ความหมาย และความสุข
(
Good business : Leadership, Flow and the Making of Meaning)

ผู้แต่ง

:

มิฮาย ชิกเซนต์มิฮายยี, ผู้เขียน ; เจริญเกียรติ ธนสุขถาวร และ วิไล ตระกูลสินผู้แปล

สำนักพิมพ์

:

สวนเงินมีมา

ปีที่พิมพ์

:

2551

จำนวนหน้า

:

280 หน้า

ราคา

:

290 บาท

 

ผู้เขียนนำแนวคิดเรื่อง “Flow” หรือ สภาวะไหลลื่น”  มาเชื่อมโยงกับการทำงานในภาคธุรกิจ
โดยแสดงให้เห็นว่า ผู้นำทางธุรกิจ ผู้จัดการ และพนักงานจะพบ
สภาวะไหลลื่น ได้อย่างไร
  ซึ่งไม่เพียงแต่จะทำ
ให้สถานที่ทำงานมีความสุขและสร้างความสุขให้เกิดกับตัวเองเท่านั้น แต่ยังจะช่วยสร้างสังคมที่เป็นธรรมและดีขึ้น
ได้ด้วย
  นอกจากนั้นยังบอกถึงปัจจัยที่สำคัญต่อการดำเนินธุรกิจที่ดี  ความไว้วางใจกัน ข้อผูกพันต่อการส่งเสริม
ความเติบโตของพนักงาน และบทบาทขององค์กรต่อความก้าวหน้าของมนุษยชาติ
   ผู้อ่านจะได้เรียนรู้จากวิธีคิด
และวิธีปฏิบัติของผู้นำที่มีวิสัยทัศน์ระดับโลกจำนวนมาก ที่จะทำให้รู้ว่า
  ผู้นำที่สร้างความประทับใจแก่ผู้ที่มีสถานะ
เท่ากันทั้งในด้านความสำเร็จทางธุรกิจและความรับผิดชอบต่อสังคมนั้น เขาทำงานกันอย่างไร
  อะไรเป็นปัจจัย
กระตุ้นพวกเขา
  และองค์กรในอุดมคติที่พวกเขาพยายามพัฒนาเพื่อไปให้ถึงนั้นเป็นองค์กรค์แบบไหน

 

 

ขุมทองของผู้นำ

 

ชื่อเรื่อง

:

ขุมทองของผู้นำ

ผู้แต่ง

:

John C. Maxwell, ผู้เขียน ; นพดล เวชสวัสดิ์, ผู้แปล

สำนักพิมพ์

:

ดีเอ็มจี

ปีที่พิมพ์

:

2551 (พิมพ์ครั้งที่ 3)

จำนวนหน้า

:

362 หน้า

ราคา

:

350บาท

 

หนังสือเล่มนี้เขียนโดยปรมาจารย์ด้านภาวะผู้นำ ซึ่งใช้เวลาบ่มเพาะและกลั่นกรองจาก
ประสบการณ์ชีวิตถึง 40 ปี ทั้งในฐานะครูและนักเขียนด้านภาวะผู้นำ
 ซึ่งเขาตั้งเป้าไว้ว่าจะไม่เขียนเล่มนี้จนกว่าจะ
อายุถึง 60 ปี
  และเขาก็ทำตามที่ตั้งใจไว้ 
ผู้เขียนได้เปิดขุมทองโดยใช้ความผิดพลาดและความสำเร็จเป็นดินระเบิด
จุดชนวน และใช้ประสบการณ์ขุดทำเหมืองผู้นำจนได้ทองสุกปลั่ง 26 ก้อน เพื่อให้ผู้อ่านได้เรียนรู้ทั้งจากความผิด
พลาดและความสำเร็จของผู้อื่น
  ขุมทองที่เป็นบทเรียนดังกล่าว อาทิ ผู้นำทำอะไรอยู่ให้ดูผู้ตาม  เป็นผู้ประสานงาน
แทนที่จะเป็นผู้ปีนไต่
 ผู้นำที่ดีที่สุดคือนักฟังชั้นยอด  ผู้นำน้อยคนประสบความสำเร็จ เว้นแต่ผู้อื่นอยากให้สำเร็จ 
อย่าจัดการเวลา แต่จัดการชีวิต เป็นต้น

 

 

หัวใจแห่งคำถามสำหรับยุทธศาสตร์การบริหาร

 

ชื่อเรื่อง

:

หัวใจแห่งคำถามสำหรับยุทธศาสตร์การบริหาร

ผู้แต่ง

:

Tom Lambert, ผู้แต่ง ; อมรรัตน์ ศรีสุรินทร์, ผู้เรียบเรียง

สำนักพิมพ์

:

ซีเอ็ดยูเคชั่น

ปีที่พิมพ์

:

2551

จำนวนหน้า

:

317 หน้า

ราคา

:

295 บาท

 

เบื้องหลังการตัดสินใจอย่างถูกต้องของผู้บริหารไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการบริหารงบประมาณ
หรือการเลือกแผนยุทธศาสตร์ในการบริหาร หรือการเจรจากับลูกค้า คือ การได้มาซึ่งข้อมูลที่ถูกต้องอันเกิดจากการ
ถามคำถามที่ถูกต้องด้วย
  หนังสือเล่มนี้แนะนำการกำหนดคำถามที่ผู้บริหารจะต้องถามเกี่ยวกับธุรกิจ ผู้ร่วมงาน และ
ตัวเอง
  อาทิ   คำถามเกี่ยวกับวิสัยทัศน์   คำถามเกี่ยวกับคนและเป้าหมาย   คำถามเกี่ยวกับวัฒนธรรมในองค์กร
คำถามเกี่ยวกับความเป็นผู้นำ เป็นต้น
  เพื่อให้ผู้บริหารสามารถใช้ข้อมูลจากคำถามเกี่ยวกับใคร อะไร ที่ไหน อย่างไร
และเพราะเหตุใด
 เป็นเครื่องมือในการบริหารองค์กรอย่างมีประสิทธิผลที่สุด

 

 

ธุรกิจระหว่างประเทศ

ชื่อเรื่อง

:

ธุรกิจระหว่างประเทศ  (International business)

ผู้แต่ง

:

อรทัย เลิศวรรณวิทย์ และ ณักษ์ กุลิสร์

สำนักพิมพ์

:

Diamond in Business World

ปีที่พิมพ์

:

2551

จำนวนหน้า

:

380 หน้า

ราคา

:

260 บาท

 

หนังสือตำราด้านธุรกิจระหว่างประเทศ นำเสนอแนวคิด ทฤษฎีการค้า ตลอดจนปัญหาต่าง ๆ ที่
เกิดขึ้นในการดำเนินธุรกิจระหว่างประเทศ
  เนื้อหาในเล่มประกอบด้วยเรื่อง  ความแตกต่างของประเทศในเศรษฐกิจ
การเมือง
  ความแตกต่างในวัฒนธรรม  จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ  ทฤษฎีการค้าระหว่างประเทศ  เศรษฐกิจการ
เมืองที่เกี่ยวข้องกับการค้าระหว่างประเทศ
  การลงทุนทางตรงต่างประเทศ  การรวมตัวกันทางด้านเศรษฐกิจในระดับ
ภูมิภาค
  ตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ  กลยุทธ์ของธุรกิจระหว่างประเทศ  กลยุทธ์ในการเข้าสู่ตลาดต่าง-
ประเทศและกลยุทธ์การเป็นพันธมิตร
  การส่งออก การนำเข้า และการค้าต่างตอบแทน  การผลิตระดับโลก  การหา
แหล่งผลิตจากภายนอกและการขนส่ง
  การตลาดระดับโลก  การวิจัยพัฒนา  และการบริหารทรัพยากรมนุษย์ระดับ
โลกจากหลายองค์กร
 
และในภาคผนวกท้ายเล่มให้ตัวอย่างแบบฟอร์มต่าง ๆ ที่ใช้ในงานทรัพยากรบุคคล

 

 

e-Customs กฎหมายภาษีและพิธีการศุลกากร ฉบับสมบูรณ์

ชื่อเรื่อง

:

e-Customs กฎหมายภาษีและพิธีการศุลกากร ฉบับสมบูรณ์

ผู้แต่ง

:

วิชัย  มากวัฒนสุข

สำนักพิมพ์

:

อินฟอร์มีเดีย อินเตอร์เนชั่นแนล

ปีที่พิมพ์

:

2551

จำนวนหน้า

:

562 หน้า

ราคา

:

550 บาท

 

พิธีการศุลกากร หมายถึงกระบวนการในการปฏิบัติพิธีการศุลกากรว่าด้วยการยื่นใบขนสินค้า
การเสียค่าภาษี การนำของออกจากอารักขาศุลกากรหรือส่งของออกไปนอกราชอาณาจักร ฯลฯ
 ส่วน e-Customs
หรือศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์ เป็นระบบให้บริการผ่านพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่ต้องใช้เอกสารในส่วน
ที่ต้องใช้สำแดงกับเจ้าหน้าที่ศุลกากรในเบื้องต้น
 เนื้อหาในหนังสือเล่มนี้จะอธิบายให้ทราบถึงกฎหมายศุลกากรและ
กฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการศุลกากร โดยเฉพาะด้านผู้นำเข้า-ส่งออก ตัวแทนออกของ ตลอดจนผู้มีหน้าที่
เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับพิธีการศุลกากรทั้งในระบบ
Manual ระบบ EDI และระบบ e-Customs ที่
กรมศุลกากรนำมาให้บริการแก่ผู้ประกอบการทั้งในปัจจุบันและอนาคต

 

 

อัจฉริยะบนทางสีขาว :
ดร.อาจอง ชุมสาย
ณ อยุธยา

 

ชื่อเรื่อง

:

อัจฉริยะบนทางสีขาว : ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา

ผู้แต่ง

:

สานุพันธ์ ตันติศิริวัฒน์, ผู้เรียบเรียง

สำนักพิมพ์

:

เนชั่นบุ๊คส์

ปีที่พิมพ์

:

2550 (พิมพ์ครั้งที่ 6)

จำนวนหน้า

:

215 หน้า

ราคา

:

195 บาท

 

เรื่องราวชีวิตของ ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา   ดร.อาจอง เป็นผู้หนึ่งที่ทำให้เราสามารถพูด
ได้ว่า คนที่ทั้งเก่งทั้งดีนั้นมีอยู่
 การดำเนินชีวิตของท่านจัดได้ว่าสำเร็จทั้งทางโลกและทางธรรม เส้นทางชีวิตของ
ท่านได้ผ่านเรื่องราวมหัศจรรย์ที่อธิบายไม่ได้มากมาย
 
โดยมีจุดเริ่มต้นจากการที่ท่านโชคดีได้ค้นพบคุณค่าของ
การฝึกสมาธิตามหลักพุทธศาสนาตั้งแต่ยังอายุ 15 ปี ในขณะที่ศึกษาอยู่ในต่างประเทศ
  ทำให้ชีวิตเปลี่ยนแปลง
จากการเป็นเด็กเกเร ชอบใช้อารมณ์ และชอบชกต่อยกับเด็กอื่น มาเป็นเด็กที่สงบ ใจเย็น ความจำดีขึ้น และกลาย
เป็นเด็กเรียนดี
 นับแต่นั้นท่านก็ฝึกสมาธิอย่างสม่ำเสมอ จนจบการศึกษาระดับปริญญาเอกถึง 2 ปริญญา  เป็น
อาจารย์คณะวิศวรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  เป็นผู้บริหารระดับสูงองค์กรธุรกิจ  เป็นสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร
  เป็นผู้ร่วมโครงการอวกาศขององค์การนาซา ฯลฯ 
และเมื่อครั้งที่ท่านสามารถคิดค้นวิธีการสร้างชิ้นส่วน
ควบคุมยานอวกาศเพื่อการร่อนลงโดยอัตโนมัติสู่พื้นผิวดาวอังคารได้สำเร็จ
  ท่านก็บอกว่า คิดขึ้นมาได้ด้วยการ
ทำสมาธิ
  ปัจจุบันท่านได้นำประสบการณ์ของท่านมาใช้กับระบบการเรียนการสอนในโรงเรียนสัตยาไสที่ท่านร่วม
ก่อตั้งขึ้นเพื่อให้เป็นโรงเรียนที่เด็กได้รับทั้งความรู้และเรียนรู้ถึงคุณค่าของความเป็นมนุษย์

 

 

50 วิธีสร้าง
ความสัมพันธ์
ที่ยอดเยี่ยม

 

ชื่อเรื่อง

:

50 วิธีสร้างความสัมพันธ์ที่ยอดเยี่ยม

ผู้แต่ง

:

Steve Chandler, ผู้เขียน ; พรรณี ชูจิรวงศ์ผู้แปล

สำนักพิมพ์

:

ต้นไม้

ปีที่พิมพ์

:

2550

จำนวนหน้า

:

211 หน้า

ราคา

:

159 บาท

 

สตีฟ แชนด์เลอร์ นักพูดและผู้นำสัมมนาที่มีชื่อเสียง  เขียนแนะนำ 50 วิธีในการสร้างความ
สัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น ซึ่งเขาสะสมมาจากการลองผิดลองถูกด้วยตัวเอง เพื่อให้ผู้อ่านได้ลองนำไปปฏิบัติ
  ด้วยวิธีการ
เขียนในลักษณะบอกเล่าเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องประกอบ
 ทำให้อ่านสนุกและเข้าใจได้ง่าย   
วิธีที่
ผู้เขียนแนะนำ เช่น เลิกคิดจะเปลี่ยนคนอื่น
  พยายามเข้าใจผู้อื่น  มอบความเงียบให้เป็นของขวัญ  การทำอย่างที่
สัญญาไว้
  การคิดและขอบคุณ  จงเป็นนักล่าฝัน  เป็นต้น 
ผู้เขียนบอกว่า วิธีการในแต่ละข้อนั้น ขอให้ผู้ฝึกปฏิบัติ
สร้างสรรค์ให้มากกว่าปกติสักหน่อย
  และผลที่จะได้รับก็คือ ชีวิตที่สนุกสนานมากขึ้นและเป็นคนที่น่าคบหามากขึ้น

 

 

กลยุทธ์พิชิตเป้าหมาย

ชื่อเรื่อง

:

กลยุทธ์พิชิตเป้าหมาย  (Achieve your goals)

ผู้แต่ง

:

Andy Smith, ผู้เขียน ; วรินดา อลอนโซ, ผู้แปล

สำนักพิมพ์

:

เนชั่นบุ๊คส์

ปีที่พิมพ์

:

2551

จำนวนหน้า

:

118 หน้า

ราคา

:

150 บาท 

 

เสนอวิธีการในการตัดสินใจให้ได้อย่างชัดเจนว่าเรื่องไหนมีความสำคัญอย่างยิ่งในชีวิต และวิธีกำหนดเป้าหมายในชีวิตให้ถูกต้องและมีความหมาย  ด้วยเนื้อหาที่สั้น กระชับสำหรับการนำไปปฏิบัติ  ในเล่มผู้อ่าน
จะได้ทราบถึงวิธีการที่จะนำไปสู่การพิชิตเป้าหมาย
  เช่น 
การเตรียมความพร้อมทางด้านความคิดและจิตใจ  การ
รับมือกับปัญหา
  การรับมือกับผู้คนที่ชอบสร้างปัญหา  การรับมือกับเสียงวิพากษ์วิจารณ์ต่าง ๆ  การใช้ข้อดีของ
ตัวเองเพื่อบรรลุฝัน
  วิธีรับมือกับงานหนัก  การเรียนรู้จากความผิดพลาด เป็นต้น

 

 

ลงทุนในอสังหา
ริมทรัพย์แบบมืออาชีพ

ชื่อเรื่อง

:

ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์แบบมืออาชีพ

ผู้แต่ง

:

อนุชา กุลวิสุทธิ์

สำนักพิมพ์

:

โฮมบายเออร์ไกด์

ปีที่พิมพ์

:

2551 (พิมพ์ครั้งที่ 6)

จำนวนหน้า

:

235 หน้า

ราคา

:

200 บาท 

 

บ้านและที่ดินเป็นสินทรัพย์ที่สามารถใช้ในการลงทุนได้เป็นอย่างดี เพียงแต่ว่าการคิดจะลงทุน
ในบ้านและที่ดิน จำเป็นต้องอาศัยความรู้และความเข้าใจในแง่มุมต่างๆ ทั้งในเชิงกฎหมายและในเชิงการลงทุน
 
หนังสือเล่มนี้ให้ความรู้เกี่ยวกับการลงทุนในบ้านและที่ดิน
  โดยเริ่มตั้งแต่ให้ความรู้เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์และ
สังหาริมทรัพย์
  ลู่ทางการลงทุนในบ้านและที่ดิน  การวิเคราะห์การลงทุนในบ้านและที่ดิน  เอกสารสิทธิเพื่อการถือ
ครองบ้านและที่ดิน
  ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนและภาษี  การกู้ยืมเงินมาลงทุนในบ้านและที่ดิน  การเงินกับการ
ตัดสินใจลงทุนในบ้านและที่ดิน
  การประเมินราคาบ้านและที่ดินด้วยวิธีต่าง ๆ  วิธีเปรียบเทียบราคาตลาด  วิธีคิด
จากรายได้
  วิธีคิดจากต้นทุน  กลยุทธ์การลงทุนในบ้านและที่ดิน  กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์  เศรษฐกิจกับการ
วิเคราะห์อสังหาริมทรัพย์
  และการบริหารการลงทุนแบบมืออาชีพ

 

 

ลงทุนเงินหมื่น
รวยถึงเงินล้าน

ชื่อเรื่อง

:

ลงทุนเงินหมื่น รวยถึงเงินล้าน

ผู้แต่ง

:

กองบรรณาธิการพีเพิลมีเดีย

สำนักพิมพ์

:

พีเพิลมีเดีย

ปีที่พิมพ์

:

2550

จำนวนหน้า

:

175 หน้า

ราคา

:

170 บาท

 

หนังสือสำหรับผู้สนใจลงทุนในธุรกิจขนาดเล็กที่ใช้เงินลงทุนไม่ถึงหนึ่งแสนบาท  ด้วยการ
รวบรวมหมวดธุรกิจขายดีมาเสนอ 4 กลุ่มคือ
  หมวดอาหาร หมวดเครื่องดื่ม หมวดบริการ  และหมวดความงาม 
โดย
เลือกธุรกิจและแฟรนไชส์ที่น่าสนใจมาแนะนำ เช่น
  แฟรนไชส์ก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นหมูนายฮุย  น้ำพริกรุ่งเจริญ  กาแฟ
คอฟแมน
  ชานมไข่มุก P&P  ธุรกิจไปรษณีย์เอกชนจอยโพสต์   ตู้น้ำมันหยอดเหรียญมินิปั้มส์   ตู้เติมเงินมือถือ
ท็อปอัพเมจิก
  ตู้ดื่มน้ำวอเตอร์เน็ท  ธุรกิจของกู๊ดไลฟ์  เป็นต้น

 

 

แฟรนไชส์น่าลงทุน

ชื่อเรื่อง

:

แฟรนไชส์น่าลงทุน

ผู้แต่ง

:

พุทธิเทพ เมนะทัต, ผู้รวบรวมและเรียบเรียง

สำนักพิมพ์

:

นีออน บุ๊ค มีเดีย

ปีที่พิมพ์

:

2551

จำนวนหน้า

:

160 หน้า

ราคา

:

130 บาท

 

แนะนำแฟรนไชส์น่าลงทุน 25 ธุรกิจในหมวดต่างๆ ที่ได้รับความนิยม ไม่ว่าจะเป็นด้านอาหาร
เครื่องดื่ม ความงาม งานด่วน ไปรษณีย์เอกชน การศึกษา
 ธุรกิจที่น่าสนใจ อาทิ   ก๋วยเตี๋ยวแกงโบราณ (อาหาร)
แดรี่ฟาร์ม (นมสด)
  ร้อยรส (ไอติมโบราณ) )  อีซี่โพสต์ (ไปรษณีย์เอกชน)  บ้านชมนาด (สปา) ฯลฯ  พร้อมทั้งให้
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับแฟรนไชส์เพื่อเป็นข้อมูลก่อนการลงทุนสำหรับผู้ที่สนใจ

 

 

ฉันอยากดื่มกาแฟ

ชื่อเรื่อง

:

ฉันอยากดื่มกาแฟ

ผู้แต่ง

:

Joseph S. G.

สำนักพิมพ์

:

Knowledge Center

ปีที่พิมพ์

:

2549

จำนวนหน้า

:

192 หน้า

ราคา

:

239 บาท 

 

กาแฟเครื่องดื่มรสขม ๆ แต่ทำไมจึงเป็นที่นิยมกันมาก  เป็นเพราะกลิ่น รสชาติ หรือสูตรการชง
มากมายกันแน่
 คำตอบมากมายมีให้คอกาแฟได้ค้นหาว่าทำไม  ฉันจึงอยากดื่มกาแฟ
 หนังสือเล่มนี้เผยถึงเรื่อง
ราวของกาแฟในแง่มุมต่าง ๆ รวมทั้งเรื่องราวประวัติศาสตร์ความเป็นมาของกาแฟจากอดีตจนถึงปัจจุบัน
  เกร็ดความรู้
เกี่ยวกับร้านกาแฟที่มีชื่อเสียง เช่น ร้านกาแฟสตาร์บัคส์
  เทคนิคการชงกาแฟสำเร็จรูปให้อร่อยและเทคนิคการชง
กาแฟให้อร่อยโดยการใช้เครื่อง
 ชนิดและสูตรกาแฟต่าง ๆ  ผลกระทบของคาเฟอีนต่อร่างกายซึ่งมีทั้งผลดีและ
ผลเสียในการดื่ม
  เป็นต้น

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: