ย่อหนังสือน่าอ่าน 4/2552

 

                                                                                                                          ฉบับที่  4/2552

 

 

60 ปี เศรษฐกิจไทย
60 ปี เศรษฐศาสตร์
ธรรมศาสตร์

ชื่อเรื่อง

:

60 ปี เศรษฐกิจไทย 60 ปี เศรษฐศาสตร์ ธรรมศาสตร์

ผู้แต่ง

:

ปกป้อง จันวิทย์

สำนักพิมพ์

:

โอเพ่นบุ๊คส์

ปีที่พิมพ์

:

2551

จำนวนหน้า

:

634 หน้า

ราคา

:

600 บาท

 

เป็นหนังสือที่จัดทำเป็นที่ระลึกครบ 60 ปี ของคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
เนื้อหาในเล่ม
 แบ่งออกเป็นสามส่วน
ส่วนแรกเป็นเรื่องราวของคณะเศรษฐศาสตร์ในยุคก่อร่างสร้างตัว  เป็นโอกาสที่
จะได้ทบทวนถึงสิ่งดีงามที่เคยเกิดขึ้นในอดีต เพื่อจะได้เป็นรากฐานและมาตรฐานสำหรับก้าวต่อไปในอนาคตอย่าง
มั่นคงและภาคภูมิ
ส่วนที่สอง คณะเศรษฐศาสตร์ในยุคปัจจุบันได้มีพัฒนาการอีกหลายอย่างเกิดขึ้นจากที่ท่าน
อาจารย์ป๋วย ได้วางรากฐานไว้ อาทิ การบริหารงานของคณะ การปรับโครงสร้างการบริหารงาน ตลอดจนระบบจูงใจ
แก่ผู้ทำงานให้มีกำลังใจและสามารถทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
และส่วนที่สามว่าด้วยบทความทางวิชาการ
13 บทความ ซึ่งกล่าวถึงประเด็นสำคัญบางประเด็น เช่น บทความท่านปรีดี รัฐบุรุษอาวุโส
ผู้วางแผนเศรษฐกิจ
ไทยคนแรก
บทความศาสตราจารย์ ดร. ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ศาสตร์และศิลปแห่งการเป็นผู้ว่าการธนาคารกลาง
ฯลฯ เป็นต้น
บทความทั้งหมดที่นำเสนอในหนังสือเล่มนี้เป็นหลักฐานยืนยันว่า คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรม
ศาตร์จะเป็นความหวังเสมอในการเป็นผู้ติดตามวิเคราะห์ภาวะการณ์ทางเศรษฐกิจและการเมืองอย่างใกล้ชิด และ
พร้อมที่มีส่วนร่วมในการชี้นำให้เห็นปัญหาและทางออกตลอดมา และยังคงไว้ซึ่งศักยภาพที่จะทำหน้าที่นี้สืบไป

 

 

การประกวดผลงานตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ชื่อเรื่อง

:

การประกวดผลงานตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ผู้แต่ง

:

สมทรง รุ่งเรืองศิลป์

สำนักพิมพ์

:

สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
(สำนักงาน กปร.).

ปีที่พิมพ์

:

2551

จำนวนหน้า

:

247 หน้า

ราคา

:

 

เนื้อหากล่าวถึงการประกวดผลงานตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยให้ประชาชนทั่วไปได้
จัดส่งผลงานการปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพ การดำเนิน
ชีวิต และการบริหารธุรกิจจนประสบความสำเร็จเป็นรูปธรรม
กิจกรรมการประกวดแบ่งเป็น 2   ประเภท คือประเภท
บุคคลทั่วไป ประกอบด้วยด้านประชาชนทั่วไป และด้านเกษตรทฤษฎีใหม่ และประเภทธุรกิจ ประกอบด้วย ด้านธุรกิจ
ขนาดใหญ่ ด้านธุรกิจขนาดกลาง และด้านธุรกิจขนาดย่อม
พร้อมกับตัวอย่างผลงานความสำเร็จรางวัลชนะเลิศ และ
รางวัลรองชนะเลิศ เพื่อให้ผู้สนใจสามารถศึกษา เรียนรู้และนำไปประยุกต์ใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อไป

 

 

วิสาหกิจชุมชน : กลไก
เศรษฐกิจฐานราก

ชื่อเรื่อง

:

วิสาหกิจชุมชน : กลไกเศรษฐกิจฐานราก

ผู้แต่ง

:

ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ, พิทยา ว่องกุล, บรรณาธิการ

สำนักพิมพ์

:

ศูนย์ศึกษาเศรษฐศาสตร์การเมือง

ปีที่พิมพ์

:

2552

จำนวนหน้า

:

262 หน้า

ราคา

:

160 บาท

 

นำเสนอแนวคิดเกี่ยวกับธุรกิจชุมชนและทิศทางการพัฒนา โดยยกตัวอย่างกรณีศึกษา
ประกอบด้วย เพื่อกระตุ้นให้ผู้อ่านหันมาดูศักยภาพของเศรษฐกิจภายใน ตลาดภายใน การผลิตที่พึ่งตลาดภายใน
การผลิตเพื่อครัวเรือน ชุมชน การดูแลแผ่นดินเพื่อความมั่นคงทางอาหารของประเทศ การลดการพึ่งพาการส่งออก
การลดแรงกระเทือนจากวิกฤติภายนอก การใช้ภาคเกษตรเป็นหลังอิงทางเศรษฐกิจ เพื่อให้เข้าใจและทบทวน
สถานการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคมทั้งในระดับประเทศและระดับโลก

 

 

โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และ…

 

ชื่อเรื่อง

:

โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจรายย่อย

ผู้แต่ง

:

ณรงค์ ป้อมหลักทอง และคณะ

สำนักพิมพ์

:

สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย

ปีที่พิมพ์

:

2551

จำนวนหน้า

:

1 เล่ม (หน้าไม่เรียงลำดับ)

ราคา

:

295 บาท

 

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อยมีบทบาทเป็นฐานรากของการพัฒนาที่ยั่งยืนและเป็นแหล่ง
จ้างงานที่สำคัญ ถือเป็นแรงขับเคลื่อนที่จะลดปัญหาความยากจนระดับชาติ
รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ (Final
Report) เรื่อง โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจรายย่อยนี้ ศึกษาสถานการณ์
วิสาหกิจขนาดย่อยในประเทศ วิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาสและข้อจำกัดของวิสาหกิจขนาดย่อยเหล่านั้น และ
ศึกษาการจัดทำยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดย่อย
รายงานยังได้นำเสนอผลการศึกษา
ประสบการณ์ในต่างประเทศประกอบด้วย

 

 

ทุนนิยมที่มีหัวใจ : ทางเลือกใหม่แห่ง
การพัฒนา

ชื่อเรื่อง

:

ทุนนิยมที่มีหัวใจ : ทางเลือกใหม่แห่งการพัฒนา

ผู้แต่ง

:

สฤณี อาชวานันทกุล ; พิณัฐฐา อรุณทัต, กอปรทิพย์ อัจฉริยโสภณ, เรียบเรียง

สำนักพิมพ์

:

openbooks

ปีที่พิมพ์

:

2551

จำนวนหน้า

:

172 หน้า

ราคา

:

165 บาท

 

หนังสือเล่มนี้เป็นการเรียบเรียงบทบรรยายในหัวข้อ “ทางเลือกของสังคม: สู่กระบวนทัศน์ใหม่
แห่งการร่วมมือกัน”
ผู้เขียนเชื่อมร้อยเรื่องราวของนักปรัชญา นักคิด นักเศรษฐศาสตร์ นักเคลื่อนไหว นักธุรกิจ
และนักอื่นๆ อีกหลายคน เข้าเป็นเรื่องเดียวที่สอดคล้องกันในทุกมิติ
  ให้ภาพรวมของ  โลกใหม่และยกกรณี
ตัวอย่างที่ประสบความสำเร็จแล้วในโลกแห่งความจริง ผู้เขียนเชื่อว่า
 “ทุนนิยมที่มีหัวใจ”  จะเกิดขึ้นอย่างแท้จริง
ในประเทศไทยได้ คนจำนวนมากพอจะต้องมองเห็นปัญหาและข้อบกพร่องของระบบทุนนิยมกระแสหลักที่เป็นอยู่
ในปัจจุบัน
 
ผู้เขียนเรียกร้องให้บริษัทที่ทำตัว  “อันธพาล”  และ มักง่าย  ทั้งหลายหยุดรังแกผู้ด้อยโอกาสในสังคม  
เคารพในภูมิปัญญาชาวบ้านและวัฒนธรรมท้องถิ่น เลิกยึดติดในค่านิยมเหลวแหลกที่ส่งเสริม
พฤติกรรมหน้าไหว้หลัง
หลอก มักง่าย เห็นแก่ตัว และกำจัดทัศนคติคับแคบที่ไม่เคารพในความเห็นที่แตกต่าง
 

 

 

ผู้บริหารทรงประสิทธิผล

 

ชื่อเรื่อง

:

ผู้บริหารทรงประสิทธิผล = The Effective Executive

ผู้แต่ง

:

ปีเตอร์ เอฟ. ดรักเกอร์, ผู้แต่ง ; สุธี พนาวร, ผู้แปล

สำนักพิมพ์

:

ยูบีซีแอล บุ๊คส์

ปีที่พิมพ์

:

2552

จำนวนหน้า

:

219 หน้า

ราคา

:

250 บาท

 

รวบรวมสิ่งที่ผู้เขียนค้นพบจากการศึกษาด้วยการสังเกตกลุ่มคนที่เป็นผู้บริหาร ว่าอะไรคือสิ่ง
ที่ผู้บริหารทรงประสิทธิผลทำ แต่คนทั่วไปไม่ได้ทำและอะไรบ้างที่เขาเหล่านั้นไม่ทำ แต่คนทั่วไปกลับชอบทำกัน

สิ่งสำคัญที่สุดสิ่งหนึ่งที่เขาพบ คือ การมีประสิทธิผลนั้นสามารถเรียนรู้กันได้และเป็นสิ่งจำเป็นต้องเรียนรู้ การมี
ประสิทธิผลไม่ใช่พรสวรรค์ แต่เป็นสิ่งที่ต้องขวนขวายหามาเอง
ในเล่มผู้เขียนได้นำเสนอองค์ประกอบของการมี
ประสิทธิผลในรูปแบบที่เข้าใจง่าย

 

 

โครงการศึกษาความต้องการแรงงาน…

ชื่อเรื่อง

:

โครงการศึกษาความต้องการแรงงานที่แท้จริงและการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวใน
ภาคเกษตร ประมง กิจการต่อเนื่องจากประมง และก่อสร้าง

ผู้แต่ง

:

ยงยุทธ แฉล้มวงษ์ และคณะ

สำนักพิมพ์

:

สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย

ปีที่พิมพ์

:

2550

จำนวนหน้า

:

เริ่มหน้าหนึ่งใหม่ในแต่ละบท

ราคา

:

310 บาท

 

กระทรวงแรงงานร่วมกับกระทรวงมหาดไทยภายใต้กรอบการบริหารของคณะกรรมการบริหารแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง (กบร.) ได้มีการเปิดให้จดทะเบียนโดยไม่เอาผิดกับผู้หลบหนีเข้าเมือง 3 สัญชาติ ได้แก่ พม่า ลาว และกัมพูชา  ทำให้ทราบว่าจำนวนแรงงานต่างด้าวที่จดทะเบียนได้เพิ่มมากขึ้นทุกปี  ด้วยเหตุผลที่จำนวนแรงงานต่างด้าวมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น แต่ไม่ทราบแน่ชัดว่าความต้องการที่แท้จริงเป็นเท่าไร  โครงการวิจัยฉบับนี้มีวัตถุประสงค์ของการศึกษาเพื่อให้ทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับความจำเป็นในการใช้แรงงานต่างด้าวในภาคเกษตร ประมง  กิจการต่อเนื่องจากประมง และก่อสร้าง เพื่อที่จะได้นำไปใช้ในการกำหนดแนวทางการบริหารจัดการเกี่ยวกับโควตาการจ้างงาน 4 สาขาดังกล่าวให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

 

 

ปรัชญาการเมือง เศรษฐกิจ สังคม

ชื่อเรื่อง

:

ปรัชญาการเมือง เศรษฐกิจ สังคม

ผู้แต่ง

:

วิทยากร เชียงกูล

สำนักพิมพ์

:

สายธาร

ปีที่พิมพ์

:

2551  (พิมพ์ครั้งที่ปรับปรุงใหม่)

จำนวนหน้า

:

231 หน้า

ราคา

:

200 บาท

 

จากความเชื่อที่ว่าความไม่เอาใจใส่และการไม่พัฒนาด้านวิชาปรัชญา มีผลต่อความล้าหลัง
ทางด้านการศึกษา การเมืองและเรื่องอื่นๆ
  ผู้เขียนจึงปรับปรุงผลงานเขียนชิ้นนี้จากเอกสารประกอบการเรียน
การสอนวิชาปรัชญาการเมืองหรือปรัชญาสังคม สำหรับหลักสูตรผู้นำ ฯระดับปริญญาตรีของวิทยาลัยนวัตกรรม
มหาวิทยาลัยรังสิต เพื่อให้เป็นหนังสือปรัชญาการเมือง เศรษฐกิจ สังคมเบื้องต้นสำหรับผู้อ่านทั่วไป
 
โดยปรัชญา
การเมือง เศรษฐกิจ สังคม ถือเป็นองค์ความรู้ที่ทุกคนควรมีโอกาสได้รู้ เพราะจะเป็นวิถีทางสำคัญที่จะทำให้ฉลาด
รู้เท่าทันรัฐบาล พรรคการเมือง นักธุรกิจ นายทุน
  รวมถึงรู้จักตัวเอง ชีวิตและสังคมรอบด้าน จะทำให้ประชาชนมี
โอกาสสร้างสังคมสันติประชาธรรมมาแทนที่สังคมทุนนิยมผูกขาดแบบที่นายทุนและผู้บริหารจัดการส่วนน้อยมี
อำนาจครอบงำเหนือคนส่วนใหญ

 

 

 

 

 

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: