ย่อหนังสือน่าอ่าน 5/52

ฉบับที่ 5/2552
กฎหมายขายตรงกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจประเภทแชร์ลูกโซ่
ชื่อเรื่อง : กฎหมายขายตรงกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจประเภทแชร์ลูกโซ่
ผู้แต่ง : วีระพงษ์ บุญโญภาส
สำนักพิมพ์ : นิติธรรม
ปีที่พิมพ์ : 2551
จำนวนหน้า : 153 หน้า
ราคา :180 บาท
เป็นหนังสือที่มีเนื้อหาครอบคลุมความเป็นมาของอาชญากรรมทางเศรษฐกิจประเภทแชร์ลูกโซ่
กลโกงลักษณะต่าง ๆ อันเป็นที่มาของธุรกิจเงินนอกระบบที่สร้างความเสียหายต่อระบบเศรษฐกิจและประชาชน
เป็นการนำเสนอปัญหาการบังคับใช้และตีความกฎหมายที่ยังคงมีอุปสรรคและขัดข้องมาโดยตลอดให้เป็นไปอย่าง
กระชับ ประกอบด้วยข้อมูลพื้นฐานพร้อมทั้งการตีความหรือการแสดงทัศนะของผู้เขียนและบทวิเคราะห์ที่ชี้ให้
เห็นแนวทางในการพัฒนากระบวนการยุติธรรมไทยเพื่อแก้ปัญหาการบังคับใช้กฎหมายป้องกันและปราบปราม
อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ เป็นแหล่งงข้อมูลที่รวบรวมความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องให้แก่
บุคลากรในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาด้านเศรษฐกิจได้เป็นอย่างดี และเป็นประโยชน์ต่อการบังคับใช้กฎหมาย
ของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม ตลอดจนเพื่อสร้างมาตรการในการป้องกันตนเองของธุรกิจเอกชนอีกด้วย

สรุปแนวทางการปฏิบัติราชการจากคำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด พ.ศ. 2549
ชื่อเรื่อง : สรุปแนวทางการปฏิบัติราชการจากคำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด พ.ศ. 2549
ผู้แต่ง : สำนักงานศาลปกครอง
สำนักพิมพ์ :
ปีที่พิมพ์ : 2549
จำนวนหน้า : 96 หน้า
ราคา : –
สำนักงานศาลปกครองได้สรุปหลักปฏิบัติราชการจากคำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด พ.ศ.
2549 เพื่อเผยแพร่ความรู้ให้กับหน่วยงานการปกครองและเจ้าหน้าที่ของรัฐ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการ
เนื้อหาเป็นการสรุปเรียงลำดับของคดีพิพาทในมาตรา ๙ วรรคหนึ่งแห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธี
พิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2552 โดยแยกตามประเภทเรื่องและประเด็นพิพาท เช่น การบริหารงานบุคคล การปกครอง
และการบริหารราชการแผ่นดิน การพัสดุ การพาณิชย์ การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ การศึกษา การสหกรณ์ความ
รับผิดทางละเมิด และเน้นการสกัดแนวทางการปฏิบัติราชการที่มีลักษณะเป็นการทั่วไป เช่นงานทะเบียน ทรัพยากร
สิ่งแวดล้อม ภาษีอากร สัญญาการปกครอง เป็นต้น และสามารถใช้เป็นบรรทัดฐานร่วมกันในการปฏิบัติงานให้
บริการแก่ประชาชน ได้โดยไม่จำกัดเฉพาะแต่หน่วยงานทางการปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องกับ
ข้อพิพาทในคดีที่เกิดขึ้นเท่านั้น
จีน…มหาอำนาจโลก?
The Chinese Century
ชื่อเรื่อง : จีน…มหาอำนาจโลก? : The Chinese Century
ผู้แต่ง : โอเด็ด เชนคาร์, ผู้เขียน ศิลปกร แสงสินชัย, ผู้แปล
สำนักพิมพ์ : ฐานบุ๊คส์
ปีที่พิมพ์ : 2549
จำนวนหน้า :240 หน้า
ราคา : 260 บาท
โอเด็ด เชนคาร์ ศาสตราจารย์ด้านการบริหารธุรกิจระดับโลกผู้มีความสนใจในประเทศจีน
และใช้เวลาในการศึกษาและเฝ้ามองจีนมาเกือบสามสิบปี ได้เสนอมุมมองที่หลากหลาย ครอบคลุมหลายช่วง
เวลา หลายภูมิประเทศ และหลายอุตสาหกรรม พร้มทั้งวิเคราะห์ และอธิบายถึง “การต่อสู้กับจีน” อย่างละเอียด
โดยเฉพาะในด้านเศรษฐกิจ จนกระทั่งสามารถถ่ายทอดเรื่องราวที่เกี่ยวกับประเทศจีนออกมาสู่สายตาสาธารณะชน
ผ่านทางหนังสือ The Chinese Century จีน…มหาอำนาจโลก? โดยจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับผู้อ่าน
ทั้งที่อยู่ในแวดวงเศรษฐกิจ ผู้บริหารองค์กรภาครัฐและเอกชน รวมทั้งคนทั่วไปได้ศึกษาเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการ
เปลี่ยนแปลงในอนาคตอันใกล้ เนื่องจากขณะนี้บทบาทของจีนน่าเกรงขามมากขึ้นในทุกๆ ด้าน ซึ่งจะมีส่วนสำคัญ
อย่างยิ่งต่อชะตากรรมของเศรษฐกิจโลก

31 เคล็ด (ไม่) ลับนักบริหาร
ชื่อเรื่อง : 31 เคล็ด (ไม่) ลับนักบริหาร
ผู้แต่ง : ชัยเสฏฐ์ พรหมศรี
สำนักพิมพ์ : อักษรข้าวสวย
ปีที่พิมพ์ :2550
จำนวนหน้า : 223 หน้า
ราคา :195 บาท
รวบรวมหลักการบริหารการจัดการหรือจิตวิทยาการบริหารแบบง่าย ๆ ที่เป็นพื้นฐานสำคัญในการ
บริหาร โดยเสนอผ่านการเล่าเรื่องพร้อมกรณีตัวอย่างเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้อยากทำตามเพื่อยกระดับคุณภาพ
การเป็นผู้นำ เนื้อหาเคล็ด (ไม่) ลับนักบริหารมีทั้งหมด 31 เคล็ดลับด้วยกัน อาทิเช่น รู้จักที่จะแก้ปัญหาไม่ใช่เพิ่ม
ปัญหา ควบคุมอารมณ์โกรธของตนให้ได้ ต้องหมั่นฝึกฝนตนเองอยู่เสมอ เรียนรู้จากความผิดพลาด บริหาร
คุณภาพชีวิตของทั้งตนเองและลูกน้อง เป็นต้น
สอนเพื่อนให้รวย
ชื่อเรื่อง : สอนเพื่อนให้รวย
ผู้แต่ง : สุวรรณ วลัยเสถียร
สำนักพิมพ์ : เนชั่นบุ๊คส์
ปีที่พิมพ์ :2551 (พิมพ์ครั้งที่ 10)
จำนวนหน้า : 190 หน้า
ราคา : 165 บาท
นำเสนอกลเม็ดเคล็บลับง่าย ๆ ทั้งแง่คิดการใช้ชีวิต มุมมองดี ๆ เกี่ยวกับช่องทางการออมและลงทุน
แปลกใหม่ ที่จะนำไปสู่การสร้างผลตอนแทนและรายได้ ไม่ว่าจะเป็นการลงทุนในทองหรือในอสังหาริมทรัพย์ รวมทั้ง
ตราสารหนี้ หรือลงทุนด้วยการเล่นหุ้น รวมถึงการวางเป้าหมายการลงทุนเพื่อจะได้เก็บเงินอย่างมีความหวังและชัดเจน
ยิ่งขึ้น หนังสือเล่มนี้จึงเปรียบเสมือนเข็มทิศการออมและการลงทุน
ใบไม้กำมือเดียว
ชื่อเรื่อง :ใบไม้กำมือเดียว
ผู้แต่ง : ศุภวรรณ พิพัฒพรรณวงศ์ กรีน
สำนักพิมพ์ : อมรินทร์
ปีที่พิมพ์ : 2549
จำนวนหน้า : 221 หน้า
ราคา : 160 บาท
หนังสือธรรมะที่เสนอแนวคิดใหม่ของการปฏิบัติธรรม โดยใช้แนวทางเรื่องใบไม้กำมือเดียวของ
พระพุทธเจ้า มาเป็นแนวทางในการถ่ายทอดเรื่องหลัก ๆ ที่มีอยู่สองเรื่อง คือ การรู้เรื่องเป้าหมายของชีวิต และต้อง
รู้ว่าจะไปให้ถึงเป้าหมายนั้นได้อย่างไร นั่นคือ สติปัฏฐานสี่ กับ พระนิพพาน
ฝึกใจให้แกร่ง
ชื่อเรื่อง : ฝึกใจให้แกร่ง
ผู้แต่ง : พริตเซตต์, ไพรซ์
สำนักพิมพ์ : แมคกรอ-ฮิล
ปีที่พิมพ์ : 2551
จำนวนหน้า :141 หน้า
ราคา : 169 บาท
พัฒนาจุดแข็งที่อยู่ลึกข้างใน เพื่อเพิ่มศักยภาพสูงสุดในตัวคุณ ไปกับ หนังสือ “ฝึกใจให้
แกร่ง” ซึ่งจะช่วยให้คุณและองค์กรผ่านพ้นช่วงเวลาที่ยากลำบากที่สุดไปได้ คุณจะได้เรียนรู้การมองโลกจากอีก
มุมหนึ่ง มุมที่มุ่งหา “จุดแข็ง” ไม่ใช่ “จุดอ่อน” ซึ่งจะทำให้คุณเรียนรู้และค้นพบไปพร้อมๆ กันว่า ปัจจัยสำคัญใน
การพัฒนาตัวเองและองค์กรให้ประสบความสำเร็จ ก็คือ แรงขับจากข้างในนั่นเอง การฝึกใจให้แกร่งเป็นการดึง
ศักยภาพและความสามารถในเชิงบวกที่คุณมีมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้คุณก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคง
ด้วยตัวของคุณเอง
บนเส้นทางแห่งการฝึกตน
ชื่อเรื่อง : บนเส้นทางแห่งการฝึกตน
ผู้แต่ง :เรย์, เรจินัลด์
สำนักพิมพ์ : สวนเงินมีมา
ปีที่พิมพ์ : 2551
จำนวนหน้า :180 หน้า
ราคา :150 บาท
สิ่งสำคัญที่สุดคือสิ่งที่เรียกกันว่า “สายธรรม (Lineage)” ซึ่งไม่ใช่หนังสือ ประเพณี หรือพิธีกรรมที่ถูกยื่นให้ต่อๆ กันมา หากเป็นประสบการณ์ตรงของการเปลี่ยนแปลงด้านในของผู้ฝึกฝน เป็นประสบการณ์การรู้แจ้งในลักษณะใดลักษณะหนึ่งที่ผู้ฝึกเริ่มรู้สึกได้ด้วยตัวเอง หนังสือ “บนเส้นทางแห่งการฝึกตน” เป็นงานรวมเล่มบทความแปลที่ได้ถักทอและร้อยเรียงเรื่องราวการเดินทาง แรงดลใจ และประสบการณ์ด้านใน ตลอดช่วงเวลากว่าสามปีที่ผู้เขียนได้อุทิศตนฝึกฝน ภาวนา และศึกษาพุทธธรรม ในการแสวงหาหนทางสะอาด สว่าง แลสงบให้แก่ชีวิต นำมาถ่ายทอดให้ผู้คนในโลกยุคใหม่ได้มีโอกาสเรียนรู้และเข้าใจถึงหลักธรรมอันล้ำค่า ท่ามกลางความมืดมิดแห่งยุคสมัย
โรคอุบัติใหม่ — มหาภัยใกล้ตัว
ชื่อเรื่อง : โรคอุบัติใหม่ — มหาภัยใกล้ตัว
ผู้แต่ง : นำชัย ชีววิวรรธน์ … [และคนอื่น ๆ]
สำนักพิมพ์ : ThanBooks
ปีที่พิมพ์ :2551
จำนวนหน้า : 183 หน้า
ราคา :170 บาท
ให้ข้อมูลในมุมกว้างรวมไปถึงประวัติศาสตร์โดยย่อ และแนวคิดหรือทฤษฎีของนักวิทยาศาสตร์
ในยุคปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับโรคอุบัติใหม่ (Emerging Diseases) หรือโรคที่ผู้คนไม่เคยรู้จักมาก่อน และโรคอุบัติซ้ำ
(Reemerging Diseases) ซึ่งเป็นโรคร้ายแรงที่เคยลดความสำคัญลงบ้าง แต่กลับมาทวีความสำคัญและความรุนแรง
ของโรคอีกครั้งเมื่อไม่นานนี้ นอกจากนั้น ยังกล่าวถึงวิธีการรับมือกับโรคเหล่านี้ และคัดเลือกตัวอย่างของโรคมา
นำเสนอเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจอีกด้วย ได้แก่ โรคซาร์ส โรควัวบ้า โรคทูลารีเมีย (โรคไข้กระต่าย) และโรคสมองอักเสบเวสต์ไนล์
เบิ่งลาว ซินจ่าวเวียดนาม
ชื่อเรื่อง : เบิ่งลาว ซินจ่าวเวียดนาม
ผู้แต่ง :วีรศักดิ์ เทียนธนะวัฒน์
สำนักพิมพ์ : แพรวสำนักพิมพ์
ปีที่พิมพ์ : 2551
จำนวนหน้า : 229 หน้า
ราคา : 185 บาท
เบิ่งลาว ซินจ่าวเวียดนาม เล่มนี้ เป็นการท่องเที่ยวด้วยวิธีการแบกเป้ท่องเที่ยว ซึ่งไม่ใช่แบบ
ค่ำไหนนอนนั่นหรือไปตายเอาดาบหน้า แต่ด้วยความพร้อมสรรพทั้งข้อมูลและความตั้งใจ และเป็นการท่องเที่ยวลาว
และเวียดนามสองประเทศเพื่อนบ้านที่ไม่ไกลจากเรา เพื่อสัมผัสและดื่มด่ำกับธรรมชาติ ตามรอยศรัทธาตามเมือง
มรดกโลกสำคัญๆ แผ่นดินที่พระพุทธศาสนาฝังรากลึกอยู่ในวิถึชีวิตจนทำให้เกิดแรงศรัทธาจากคนทั่วมุมโลกให้
เดินทางมาที่นี่ และเป็นการเที่ยวต่างประเทศที่ไม่จำเป็นต้องนั่งเครื่องบินก็ได้ เพราะทั้งสองเส้นทางในหนังสือเล่มนี้
มีแม่น้ำโขง มหานทีสายสำคัญแห่งเอเชียเป็นองค์ประกอบ เมื่ออ่านจบแล้ว ก็สามารถหยิบเป้ เก็บกระเป๋า เริ่มออก
เดินทางได้สบายๆ ภายในเล่มยังประกอบด้วยภาพแหล่งท่องเที่ยว แผนที่ และเกร็ดเล็กเกล็ดน้อยที่น่าสนใจของ
ทั้งสองประเทศ

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: