ย่อหนังสือน่าอ่าน 7/52

กะเทาะระบบบริหารผลการปฏิบัติงาน
ชื่อเรื่อง : กะเทาะระบบบริหารผลการปฏิบัติงาน
ผู้แต่ง : ยุดา รักไทย
สำนักพิมพ์ : ครีเอทีฟ เวย์
ปีที่พิมพ์ : 2551
จำนวนหน้า : 176 หน้า
ราคา : 150 บาท
ผู้เขียนรวบรวมปัญหาต่าง ๆ ในการบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance management)
ซึ่งเป็นระบบที่ถูกออกแบบมาเพื่อให้พนักงานกับผู้บังคับบัญชาโดยตรงได้มีการสื่อสารและทำความเข้าใจกันอย่างชัดเจนเกี่ยวกับหน้าที่สำคัญที่จะต้องทำ บทบาทที่มีต่อความสำเร็จขององค์กร มาตรฐานและการวัดผลการปฏิบัติงาน
การแก้ปัญหาในการปฏิบัติงาน และแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาการปฏิบัติงานของพนักงาน อันจะนำไปสู่การปรับ
ผลการดำเนินงานขององค์กร แต่หลายองค์กรนำเอาระบบนี้มาใช้แล้วกลับไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว อีก
ทั้งพนักงานมองว่าเป็นเรื่องเสียเวลา และไม่ค่อยให้ความร่วมมือ ซึ่งผู้เขียนชี้ให้เห็นว่า ปัญหาหรืออุปสรรคที่ทำให้
ระบบนี้ขาดประสิทธิผลมีมากมาย ปัญหาหรืออุปสรรคบางอย่างที่อาจดูเป็นเรื่องหยุมหยิมในสายตาของผู้บริหาร แต่
เป็นเรื่องที่พนักงานให้ความสำคัญและมีผลต่อความสำเร็จในการนำเอาระบบนี้มาใช้อย่างมาก นอกจากนี้ ผู้เขียนยัง
ให้ข้อแนะนำในการรับมือกับปัญหาต่าง ๆ ไว้ด้วย

สถิติธุรกิจ Business statistics
ชื่อเรื่อง : สถิติธุรกิจ Business statistics
ผู้แต่ง : สรชัย พิศาลบุตร
สำนักพิมพ์ : วิทยพัฒน์
ปีที่พิมพ์ : 2551
จำนวนหน้า : 368 หน้า
ราคา : 190 บาท
ตำรา สถิติธุรกิจ Business statistics เหมาะสำหรับนักศึกษา ตลอดจนผู้ที่อยู่ในแวดวงธุรกิจ
ทั่วไปที่สนใจนำสถิติไปประยุกต์ทางธุรกิจเพื่อวิเคราะห์และวางแผนทางธุรกิจ เนื้อหาในแต่ละบทอธิบายด้วยภาษา
ที่กระชับ เข้าใจง่าย พร้อมตัวอย่างการประยุกต์ทางธุรกิจในด้านต่างๆ เช่น สถิติกับการประยุกต์ทางธุรกิจ การเก็บ
รวบรวมและการนำเสนอข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น ตัวแปรสุ่มและการแจกแจงความน่าจะเป็น ประชากรและ
การสุ่มตัวอย่าง การประมาณค่า การทดสอบสมมุติฐานเชิงสถิติ การวิเคราะห์ความแปรปรวน การทดสอบไคสแควร์
การทดสอบสมมุติฐานที่ใช้พารามิเตอร์ การวิเคราะห์สหสัมพันธ์และการถดถอย การวิเคราะห์อนุกรมเวลา เลขดัชนี
และการพยากรณ์และการตัดสินใจทางธุรกิจ ฯลฯ นอกจากนี้ยังมีตัวอย่างกรณีศึกษาที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับ
การประกอบธุรกิจจริงและเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจในการวางแผนทั้งด้านการลงทุน การผลิต การตลาด การเงิน
และการบริหารจัดการ ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมตามหลักวิชา

ชัยชนะเหนือทะเลแดงเดือด
ชื่อเรื่อง : ชัยชนะเหนือทะเลแดงเดือด = Triumph over the red ocean
ผู้แต่ง : ฤชุดา บุญเปลี่ยน, ธนาทิพ ฉัตรภูติ, ผู้เรียบเรียง
สำนักพิมพ์ : แอล.ที.เพรส
ปีที่พิมพ์ : 2551
จำนวนหน้า : 216 หน้า
ราคา : 190 บาท
ทะเลแดงเดือด หมายถึง ธุรกิจในปัจจุบันที่แข่งขันกันจนกระทั่งนองเลือด การได้ชัยชนะเหนือ
ทะเลแดงเดือดนั้นต้องใช้กลยุทธ์อย่างไร หนังสือประมวลกรณีศึกษาสืบเนื่องจากวันนักการตลาดประจำปี 2550
ของสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย ภายใต้หัวข้อผ่ากลยุทธ์เหนือทะเลแดงเดือด ซึ่งได้จัดให้มีการมอบรางวัล
MAT Awards แก่สินค้าหรือบริการที่มีกลยุทธ์การตลาดที่โดดเด่นจนประสบความสำเร็จทางธุรกิจ โดยผู้ได้รับ
รางวัลสุดยอดแคมเปญการตลาดประจำปี พ.ศ.2550 ชนะเลิศ 2 บริษัทคือ บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด
และบริษัทเอเชียประกันภัย 1950 จำกัด และผู้ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 คือ บริษัท ทรูวิชั่น จำกัด (มหาชน)
นอกจากนี้ยังมีกรณีศึกษาขององค์กรที่มีกลยุทธ์การตลาดที่โดดเด่นท่ามกลางทะเลแดงเดือดเพิ่มเติมอีก เพื่อให้
ผู้อ่านได้ศึกษาว่าแต่ละองค์กรมีการวางหมากธุรกิจอย่างไรให้ประสบผลสำเร็จ

รหัสลับความรวย
ชื่อเรื่อง : รหัสลับความรวย
ผู้แต่ง : ริชาร์ด เทมพลาร์
สำนักพิมพ์ : ดีไลท์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์ : 2551
จำนวนหน้า : 211 หน้า
ราคา : 185 บาท
คนเราทุกคนมีความปรารถนาที่จะไขวคว้าหาความร่ำรวย เพื่อยกระดับฐานะและความเป็นอยู่ของ
ชีวิตให้ดีขึ้น บ่อยครั้งที่เราได้พบเห็นบุคคลที่ประสบความสำเร็จแล้วเก็บมาชื่นชมระคนสงสัยว่า พวกเขาเหล่านั้นไป
ถึงฝั่งฝันได้อย่างไร แล้วเราจะทำอย่างไรจึงจะเจริญรอยตามบุคคลเหล่านั้นได้ หนังสือ “รหัสลับความรวย” จะเปิดเผย
“สูตรลับ” ในการสร้างความร่ำรวยและมั่งคั่ง ด้วยวิธีการจัดการทางการเงินอย่างชาญฉลาดและยึดมั่นในจริยธรรม
อันดีงาม ที่ส่งผลให้สถานะทางการเงินดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ

เป็นหนี้จะแก้ไขชีวิตอย่างไร
ชื่อเรื่อง : เป็นหนี้จะแก้ไขชีวิตอย่างไร
ผู้แต่ง : ปิติชัย พงษ์วานิชอนันต์, อิฐบูรณ์ อ้นวงษา, กรรณิการ์ กิตติเวชกุล
สำนักพิมพ์ : มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค
ปีที่พิมพ์ : 2549
จำนวนหน้า : 120 หน้า
ราคา : 175 บาท
หนังสือเล่มนี้ ได้บอกถึงแนวทางในการแก้ไขและจัดการปัญหาหนี้สิน ไม่ว่าจะเป็นปัญหาหนี้ใน
ระบบหรือหนี้นอกระบบ โดยได้รวบรวมประสบการณ์ และบทเรียนจากบรรดาลูกหนี้ วิธีการรับมือพวกทวงหนี้จอมโหด
เรื่องที่ต้องรู้เกี่ยวกับกฎหมายการบังคับคดีหนี้สิน ดอกเบี้ยที่ไม่เป็นธรรมกับการต่อสู้ของผู้บริโภค การหยุดจ่ายหนี้
อย่างไรไม่ให้เสียเครดิต และรู้ให้ทันกลโกงและมาตราการปราบเจ้าหนี้นอกระบบ ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นประโยชน์ต่อ
บรรดาลูกหนี้ พร้อมทั้งกล่าวถึงหน่วยงานที่ให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ รายชื่อธุรกิจสินเชื่อบุคคลที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน
และข้อมูลเกี่ยวกับมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค

9 สวนสวย 9 นักจัดสวน
ชื่อเรื่อง : 9 สวนสวย 9 นักจัดสวน
ผู้แต่ง : มนูญ ทองนพรัตน์
สำนักพิมพ์ : บ้านและสวน
ปีที่พิมพ์ : 2551
จำนวนหน้า : 160 หน้า
ราคา : 435 บาท
“9 สวนสวย 9 นักจัดสวน” เป็นการรวบรวมผลงานเด่นของ 9 นักจัดสวนชั้นนำของเมืองไทยส่วนประกอบของเนื้อหาภายในเล่มนำเสนอเรื่องราวของสวนผ่านมุมมองความคิดของนักจัดสวนเป็นส่วนใหญ่
รวมไปถึงประวัติสั้นๆ ของนักจัดสวนแต่ละคน ทัศนะที่มีต่อสวนที่ดีและนักจัดสวนที่ดี รวมถึง 3 พรรณไม้โปรดที่
นักจัดสวนแต่ละคน ซึ่งภาพสวนและเรื่องราวทั้งหมดในหนังสือเล่มนี้ จะเป็นได้ทั้งพื้นฐานความคิดหรือช่วยต่อยอด
ไอเดียให้กับผู้ที่กำลังอยากสร้างสรรค์สวยสวยของตัวเองได้ด้วย

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: