ย่อหนังสือน่าอ่าน ฉบับที่ 8/2552

ฉบับที่ 8/2552

การบัญชีต้นทุน
ชื่อเรื่อง
:
การบัญชีต้นทุน : แนวคิดการคำนวณต้นทุนผลิตภัณฑ์และการบันทึกบัญชี

ผู้แต่ง
:
สมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์

สำนักพิมพ์
:
แมคกรอ-ฮิล

ปีที่พิมพ์
:
2551

จำนวนหน้า
:
506 หน้า

ราคา
:
395 บาท

ให้แนวคิดเกี่ยวกับการคำนวณต้นทุนผลิตภัณฑ์และหลักการบันทึกบัญชีที่ถูกต้อง อาทิ วัตถุดิบ
ค่าแรงงาน ค่าใช้จ่ายการผลิตและระบบต้นทุนฐานกิจกรรม ต้นทุนงานสั่งทำ ต้นทุนกระบวนการ ต้นทุนมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ร่วมและผลิตภัณฑ์พลอยได้ เป็นต้น เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์กับธุรกิจหรือหน่วยงานต่าง ๆ
ในสถานการณ์จริงได้

เบื้องแรกของเศรษฐศาสตร์
ชื่อเรื่อง
:
เบื้องแรกของเศรษฐศาสตร์

ผู้แต่ง
:
วิชิตวงศ์ ณ ป้อมเพชร

สำนักพิมพ์
:
วศิระ

ปีที่พิมพ์
:
2552

จำนวนหน้า
:
272 หน้า

ราคา
:
190 บาท

การศึกษาวิชาเศรษฐศาสตร์ทุกคนควรที่จะมีความรู้ในประวัติศาสตร์ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์พอ
เป็นสังเขป ว่ามีความเป็นมาอย่างไร ตลอดระยะเวลากว่า 2 ศตวรรษของวิชาดังกล่าว อีกทั้งควรที่จะต้องคุ้นเคยกับ
ผลงานของปรัชญาเมธีทางเศรษฐศาตร์ที่มีส่วนช่วยกันสร้างทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ให้มีความถูกต้องสมบูรณ์ในด้าน
ต่าง ๆ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการนำแนวความคิดของนักเศรษฐศาสตร์มาพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศให้อยู่บน
พื้นฐานของความเป็นธรรมทางเศรษฐกิจ รวมถึงการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดให้มีคุณค่าและยั่งยืน หนังสือ
เล่มนี้ได้รวบรวมฐานความคิดของนักเศรษฐศาสตร์ 20 ท่าน ซึ่งผู้แต่งได้ประมวลข้อมูลและสรุปประเด็นความคิด
เพื่อให้ผู้อ่านทราบและเข้าใจถึงฐานความคิดของนักเศรษฐศาสตร์เหล่านั้น อาทิ อดัม สมิท, ทอมมัส โรเบิร์ต
มัลทัส, เดวิด ริคาร์โด, คาร์ล มาร์ซ, อัลเฟรด มาร์แชลล์, จอห์น เมย์นาร์ด เคนส์ , กุสตาฟ คาสเซล,
เอ็ดเวิร์ด เฮสติ้ง เชมเบอร์ลิน ฯลฯ

ปฏิวัติความรู้ใน
ถ้วยน้ำชา
ชื่อเรื่อง
:
ปฏิวัติความรู้ในถ้วยน้ำชา

ผู้แต่ง
:
วิศิษฐ์ วังวัญญู

สำนักพิมพ์
:
วงน้ำชา

ปีที่พิมพ์
:
2552

จำนวนหน้า
:
202 หน้า

ราคา
:
185 บาท

หนังสือรวบรวมแนวคิด ทฤษฎีการเรียนรู้ การจัดการความรู้ที่แตกต่างไปจากหนังสือเล่มอื่น
ไม่ว่าจะเป็นด้านการนำองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ การจัดการความรู้ การบ่มเพาะความรู้ กระทั่งการอ้างอิงถึงสรรพสิ่ง
ในการจัดการความรู้มาร้อยเรียงเข้าด้วยกัน ถ่ายทอดโดยผู้เขียนซึ่งมีประสบการณ์นำทฤษฎีเหล่านั้นไปปฏิบัติ เป็นการ
จัดการความรู้แบบไทยๆที่ปฏิบัติได้จริง

DigiMarketing
เปิดโลกนิวมีเดียและ
การตลาดดิจิทัล
ชื่อเรื่อง
:
DigiMarketing เปิดโลกนิวมีเดียและการตลาดดิจิทัล

ผู้แต่ง
:
เวอร์ไทม์, เคนท์

สำนักพิมพ์
:
เนชั่นบุ๊คส์

ปีที่พิมพ์
:
2551

จำนวนหน้า
:
474 หน้า

ราคา
:
345 บาท

พัฒนาการในโลกของสื่อ เทคโนโลยีดิจิทัล และการตลาดยุคใหม่ เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วจนบรรดา
บริษัทและนักการตลาดต้องหันมาทบทวนวิธีการสื่อสารและเข้าถึงผู้บริโภค “DigiMarketing เปิดโลกนิวมีเดียและ
การตลาดดิจิทัล” เป็นคัมภีร์สำหรับนักการตลาดและผู้ใฝ่หาความรู้เรื่องความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีสื่อสารดิจิทัล
และนิวมีเดีย แนะนำช่องทางสื่อสารดิจิทัลที่มีใช้ในโลกสื่อสารยุคใหม่ที่อาจส่งผลกระทบต่อกิจกรรมการตลาดผ่าน
มือถือ เว็บบล็อก ดิจิทัลเกม ดิจิทัลมีเดีย จุดบริการขายแบบดิจิทัล เว็บ 2.0 และคอนเทนต์ที่สร้างโดยผู้บริโภคยุค
ดิจิทัล รวมทั้งรวบรวมแนวทางปฏิบัติของนักการตลาดชั้นนำที่ใช้ช่องทางสื่อสารดิจิทัลเพื่อเสริมสร้างยอดขายสินค้า
และส่งเสริมภาพลักษณ์แบรนด์ได้ประสบผลสำเร็จ

การพัฒนาองค์การ

ชื่อเรื่อง
:
การพัฒนาองค์การ

ผู้แต่ง
:
ปัณรส มาลากุล ณ อยุธยา

สำนักพิมพ์
:
สถาบันพัฒนานโยบายและการจัดการ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปีที่พิมพ์
:
2551

จำนวนหน้า
:
73 หน้า

ราคา
:
200 บาท

การพัฒนาองค์การ จัดพิมพ์ขึ้นเนื่องในโอกาสครบรอบ 60ปี ของคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย โดยรวบรวมบทความของ ผู้ช่วยศาสตารจารย์ ปัณรส มาลากุล ณ อยุธยา ที่มาจากคำบรรยายพิเศษ
ที่ส่วนราชการร้องขอ และจากเอกสารในหลักสูตรฝึกอบรมของสถาบันพัฒนานโยบายและการจัดการฯ ที่อ้างถึง
กรอบแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องที่สอดรับกับบริบทของวัฒนธรรมไทย เพื่อให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของหน่วย
งานภาครัฐได้นำไปเป็นสารสนเทศส่วนหนึ่งเพื่อพิจารณาในการร่วมกำหนดนโยบายสาธารณะและการประเมินผล
ให้เกิดประโยชน์แก่ประเทศชาติต่อไป

เทคนิคการเขียน
บันทึกเสนอ และ
การเกษียนหนังสือ
ชื่อเรื่อง
:
เทคนิคการเขียนบันทึกเสนอ และการเกษียนหนังสือ

ผู้แต่ง
:
กิจคณิตพงศ์ อินทอง

สำนักพิมพ์
:
ภาพพิมพ์

ปีที่พิมพ์
:
2552

จำนวนหน้า
:
148 หน้า

ราคา
:
130 บาท

เนื้อหาของหนังสือประกอบด้วยสาระที่สำคัญ ได้แก่ ความสำคัญและปัญหาของการเขียน
บันทึก ลักษณะรูปแบบของบันทึกเสนอ องค์ประกอบ หลักการเขียนเนื้อหาและเทคนิคการเขียนบันทึกเสนอ
เทคนิคการเขียนบันทึกสั่งการ การเกษียนหนังสือ และบันทึกติดต่อ การเขียนข้อพิจารณาต่าง ๆ การเขียน
ข้อเสนอที่ผู้งคับบัญชาต้องอนุมัติ ตลอดจนเทคนิคการบันทึกต่อเนื่องของผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น เทคนิค
การเกษียนหนังสือสั่งการของผู้บังคับบัญชา รวมทั้งมีแนวทางและตัวอย่างสมมุติการเขียนบันทึกในลักษณะต่าง ๆ
ทำให้สามารถเขียนบันทึกได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นภาพลักษณ์ที่ดีแก่ตนเองและองค์กร

ฉลาดขึ้น, เร็วขึ้น, ดีขึ้น
กลยุทธ์สู่ความเป็นเลิศ
ของผู้นำ
ชื่อเรื่อง
:
ฉลาดขึ้น, เร็วขึ้น, ดีขึ้น กลยุทธ์สู่ความเป็นเลิศของผู้นำ

ผู้แต่ง
:
คาร์ลิน สโลน และ ลินด์ซีย์ พอลลัค, ผู้เขียน ; สิริทิพย์ ขันสุวรรณ, ผู้แปล

สำนักพิมพ์
:
เนชั่นบุคส์

ปีที่พิมพ์
:
2551

จำนวนหน้า
:
418 หน้า

ราคา
:
340 บาท

แนะนำกลยุทธ์และวิธีการใหม่ๆในการแก้ปัญหา เพื่อให้สามารถเป็นผู้ผู้นำที่มีประสิทธิ์ภาพ
และประสบความสำเร็จได้ เนื้อหาในหนังสือจะแบ่งเป็น 3 ตอน นำเสนอการพัฒนาตน 3 วิธี ได้แก่ ฉลาดขึ้น เร็วขึ้น
และดีขึ้น พร้อมสอดแทรกเรื่องราวของผู้นำหลายๆท่านไว้ในแต่ละบท เพื่อให้เห็นตัวอย่างและให้เข้าใจได้ง่ายยิ่งขึ้น
ซึ่งวิธีการและกลยุทธ์ต่างๆที่นำเสนอนั้นมีความสมเหตุสมผล สามารถนำไปปฏิบัติได้จริง และช่วยให้ผู้นำได้รับ
แง่คิดและการรู้จักตนเอง รู้จักไขว่คว้าโอกาสต่างๆเพื่อบรรลุถึงศักยภาพสูงสุด

ดูไบ
ชื่อเรื่อง
:
ดูไบ

ผู้แต่ง
:
กาญจนา หงษ์ทอง

สำนักพิมพ์
:
วงกลม

ปีที่พิมพ์
:
2552

จำนวนหน้า
:
187 หน้า

ราคา
:
190 บาท

“ดูไบ” คู่มือท่องเที่ยวประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เหมาะสำหรับผู้ต้องการเดินทางท่องเที่ยว
ด้วยตนเอง แบบมีเวลาไม่มากและมีงบประมาณจำกัด เป็นคู่มือที่ให้ข้อมูลที่ถูกต้องและใช้ได้จริง โดยแนะนำ
เส้นทางต่างๆ ครอบคลุมทุกๆ เมืองทั่วประเทศ พร้อมนำเสนอทิปเล็กๆ น้อยๆ จากประสบการณ์ตรง จัดทำขึ่นเพื่อ
นักเดินทางชาวไทยโดยเฉพาะ

มหาสมุทรแห่งปัญญา
ชื่อเรื่อง
:
มหาสมุทรแห่งปัญญา : แนวทางแห่งการดำเนินชีวิต

ผู้แต่ง
:
องค์ทะไลลามะ

สำนักพิมพ์
:
เนชั่นบุ๊คส์

ปีที่พิมพ์
:
2551

จำนวนหน้า
:
86 หน้า

ราคา
:
150 บาท

“มหาสมุทรแห่งปัญญา : แนวทางแห่งการดำเนินชีวิต” เป็นหนังสือแปลจากต้นฉบับ
ภาษาอังกฤษ ‘Ocean of Wisdom’ ซึ่งรวบรวมขึ้นจากปาฐกถาขององค์เทนซิน เกียโซ ทะไลลามะองค์ที่สิบสี่
แห่งทิเบตและเจ้าของรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพ ที่ทรงแสดง ณ สถานที่ต่างๆ ทั่วโลก ทั้งในมหาวิทยาลัย
ศาสนสถาน และงานชุมนุมระหว่างศาสนา พระองค์ทรงให้ความสำคัญในการสร้างสันติสุขให้แก่โลก การชี้ถึง
ภัยคุกคามของอาวุธนิวเคลียร์ที่กำลังแพร่กระจายไปทั่ว รวมถึงทรงแสดงความห่วงใยต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งใครก็ตาม
ที่ห่วงใยชะตากรรมของโลกที่กำลังตกอยู่ในอันตราย และต้องพึ่งพากันมากขึ้นเรื่อยๆ

หนังสือภาพ ตามรอยบาทพระศาสดา อาสาฬหบูชา ธรรมยาตราคุ้มครองโลก
ชื่อเรื่อง
:
หนังสือภาพ ตามรอยบาทพระศาสดา อาสาฬหบูชา ธรรมยาตราคุ้มครองโลก

ผู้แต่ง
:
คณะสงฆ์กรุงเทพมหานคร … [และอื่น ๆ]

สำนักพิมพ์
:
ธนาเพลส

ปีที่พิมพ์
:
2551

จำนวนหน้า
:
147 หน้า

ราคา
:

หนังสือภาพ ตามรอยบาทพระศาสดา นำเสนอเนื้อหาและรูปภาพเกี่ยวกับสังเวชนียสถาน 4 แห่ง
ที่สำคัญที่สุดก่อนที่พระตถาคต(พระพุทธเจ้า) จะเสด็จดับขันธปรินิพพาน อันได้แก่ สถานที่ประสูติ(ลุมพินีวัน) สถานที่
ตรัสรู้อนุตตรสัมมาโพธิญาณ(พุทธคยา) สถานที่แสดงปฐมเทศนา(พาราณสี) และสถานที่เสด็จดับขันธปรินิพพาน
(กุสินารา) นอกจากนี้ยังประกอบไปด้วยสถานที่สำคัญอื่นๆ เช่น สถานที่แสดงโอวาทปาติโมกข์(ราชคฤห์) สถานที่
เสวยสุขในราชสมบัติ(กบิลพัสดุ์) หนังสือเล่มนี้จัดพิมพ์ขึ้นเพื่อน้อมนำจิตใจให้ผู้อ่านได้ระลึกถึงพระพุทธเจ้าและ
คุณของพระพุทธเจ้า พระธรรมและคุณของพระธรรม พระอริยสงฆ์และคุณของพระอริยสงฆ์ อันเป็นเหตุให้บุญกุศล
ที่ยังไม่เกิด และยังบุญกุศลที่เกิดขึ้นแล้วให้เจริญยิ่งขึ้นไปในอนาคต

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: