ย่อหนังสือน่าอ่าน 15/2552

ฉบับที่ 15/2552

ไล่ล่าวิกฤตเศรษฐกิจ
โลก : เรียนรู้เพื่ออยู่รอด
ชื่อเรื่อง
:
ไล่ล่าวิกฤตเศรษฐกิจโลก : เรียนรู้เพื่ออยู่รอด

ผู้แต่ง
:
รวี ลงกานี

สำนักพิมพ์
:
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ปีที่พิมพ์
:
2552

จำนวนหน้า
:
320 หน้า

ราคา
:
240 บาท

ไล่ล่าวิกฤตเศรษฐกิจโลก : เรียนรู้เพื่ออยู่รอด เป็นหนังสือที่ให้ความรู้เกี่ยวกับวิกฤตการเงิน
ปี 2008 โดยผู้เขียนได้เรียบเรียงเนื้อหาอย่างน่าสนใจ เข้าใจง่ายและเป็นระบบ มีการวิเคราะห์ที่มาของปัญหาได้
อย่างลึกซึ้ง โดยเฉพาะข้อสรุปของปัญหาที่เกิดจากความโลภของคนและผลของการใช้นวัตกรรมด้านการเงินที่ผิดวิธี
และประมาท การไล่ล่าวิกฤตเศรษฐกิจเพื่อบรรเทาผลกระทบให้น้อยที่สุดจึงเกิดขึ้นโดยเครื่องมือที่สำคัญ คือความ
รู้เท่าทันนั่นเอง นอกจากนี้ผู้เขียนยังได้เสนอแนวทางการแก้ปัญหาในระยาวที่น่าสนใจ โดยแนะนำให้คำนึงถึงการ
สร้างหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารในตลาดการเงิน และความพอเพียงตามหลักที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้
เคยพระราชทานไว้เกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง

เศรษฐศาสตร์นักคิด
ชื่อเรื่อง
:
เศรษฐศาสตร์นักคิด : Think-tank economists

ผู้แต่ง
:
ศาสตรา สุดสวาสดิ์ และ พิริยะ ผลพิรุฬห์

สำนักพิมพ์
:
คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

ปีที่พิมพ์
:
2552

จำนวนหน้า
:
127 หน้า

ราคา
:
169 บาท

หนังสือ “เศรษฐศาสตร์นักคิด : Think-tank economists” รวบรวม 41 บทความเด่นที่
มีคุณค่า เขียนโดยคณาจารย์ของคณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ซึ่งได้รับการตีพิมพ์
ทุกสัปดาห์ในคอลัมน์ทันเศรษฐกิจ หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ ในช่วงระหว่าง ปี พ.ศ.2548-2550 หนังสือเล่มนี้ได้
แบ่งกลุ่มของบทความเป็น 3 มิติ ได้แก่ มิติเศรษฐกิจ มิติสังคม และมิติการเมือง โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อนำ
เสนอความคิดเห็นที่หลากหลายและเป็นประโยชน์ แฝงด้วยตรรกะทางเศรษฐศาสตร์ สู่สาธารณชน อีกทั้งเพื่อ
สนับสนุนส่งเสริมการขยายตัวของกลุ่ม “เศรษฐศาสตร์นักคิด” ให้กว้างขวางขึ้น เพื่อให้สอดรับกับบทบาทของ
สถาบันที่ทำหน้าที่การเป็น “สถาบันนักคิด (Think-Tank Institution) มาโดยตลอด

กลยุทธ์สร้างองค์กร
สีเขียว

ชื่อเรื่อง
:
กลยุทธ์สร้างองค์กรสีเขียว

ผู้แต่ง
:
Joel Makower ; นรินทร์ องค์อินทรี : แปลและเรียบเรียง

สำนักพิมพ์
:
แมคกรอ-ฮิล

ปีที่พิมพ์
:
2552

จำนวนหน้า
:
360 หน้า

ราคา
:
359บาท

ผู้เขียนเล่าถึงความเป็นมาของธุรกิจและระบบเศรษฐกิจสีเขียวตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ทัศนคติ
ของผู้บริโภคทั่วโลกที่กำลังตื่นตัวในเรื่องปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม และความคาดหวังต่อภาคธุรกิจในการมีส่วนร่วม
ในเรื่องนี้ และกล่าวถึงกลยุทธ์อิงสิ่งแวดล้อมที่สามารถนำไปปรับใช้เพื่อความอยู่รอดและรุ่งโรจน์ในระบบเศรษฐกิจ
อิงสิ่งแวดล้อมที่กำลังเติบโตอยู่ในทุกวันนี้ได้ โดยยกตัวอย่างประกอบ อาทิ Wal-Mart, Tesco, Philips หรือ
General Motors เป็นต้น

เคล็ดลับใช้งานเก่ง Office 2007

ชื่อเรื่อง
:
เคล็ดลับใช้งานเก่ง Office 2007

ผู้แต่ง
:
อนรรฆนงค์ คุณมณี และ นพพร เลาห์หิรัญญากุล

สำนักพิมพ์
:
ไอดีซี

ปีที่พิมพ์
:
2552

จำนวนหน้า
:
250 หน้า

ราคา
:
159 บาท

ในปัจจุบัน Microsoft Office ได้พัฒนามาถึงเวอร์ชัน 2007 ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงในหลายส่วน
ทั้งหน้าตาที่เปลี่ยนไปและเพิ่มคุณสมบัติใหม่ขึ้นมากมาย เนื้อหาของหนังสือเล่มนี้จะช่วยให้ผู้อ่านใช้งาน Office
2007 แบบผู้ชำนาญ ไม่ว่าจะเป็น การจัดหน้าเอกสารและปรับขนาดหน้าต่างใน Word การจัดการข้อมูลและการ
คำนวณด้วย Excel 2007 การสร้างพรีเซนเตชันและจัดการสไลด์ด้วย PowerPoint 2007 การรับส่งอีเมลด้วย
Outlook 2007 รวมไปถึงเคล็ดลับและเทคนิคต่าง ๆ ทุกแง่มุม ที่จะช่วยให้สามารถใช้งาน Office 2007 ได้อย่าง
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ครบเครื่องเรื่องจัดการไวรัส & สปายแวร์
อย่างมืออาชีพ
ชื่อเรื่อง
:
ครบเครื่องเรื่องจัดการไวรัส & สปายแวร์ อย่างมืออาชีพ

ผู้แต่ง
:
พิษณุ ปุระศิริ

สำนักพิมพ์
:
ไอดีซี อินโฟ ดิสทริบิวเตอร์ เซ็นเตอร์

ปีที่พิมพ์
:
2552

จำนวนหน้า
:
520 หน้า

ราคา
:
219 บาท

ทุกวันนี้ปัญหาที่มาเป็นอันดับหนึ่งของเครื่องคอมพิวเตอร์ก็คือ “ไวรัส” แม้ไวรัสคอมพิวเตอร์
เป็นเพียงซอฟต์แวร์ตัวเล็ก ๆ แต่สามารถสร้างความเสียหายให้กับผู้ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์เป็นอย่างมาก ปัจจุบันนี้
ภัยของเครื่องคอมพิวเตอร์ไม่ได้หยุดอยู่ที่ไวรัส แต่ยังมีสปายแวร์ที่แอบเข้ามาเจาะข้อมูล เว็บป็อบอัพกวนใจ
เว็บฟิชชิงที่หลอกลวงผู้ใช้ ตลอดจนภาพโป๊และเว็บลามกที่สร้างปัญหากับเยาวชนและสังคม หนังสือเล่มนี้แนะนำ
ให้ผู้อ่านรู้จักกับปัญหาและวิธีการจัดการกับภัยเหล่านี้ โดยจะปูพื้นฐานให้รู้จักภัยของแต่ละโปรแกรม อาการของ
เครื่องที่น่าจะเป็น พร้อมกับสอนวิธีแก้ไขเมื่อเกิดปัญหากับเครื่องด้วยตัวเองผ่านทางโปรแกรมที่ป้องกันเฉพาะทาง
โดยใช้การอธิบายพร้อมรูปประกอบครบทุกขั้นตอนการใช้งาน

โต้ ศจ.นพ.สุด
แสงวิเชียร กรณี
สวรรคต ร.8
ชื่อเรื่อง
:
โต้ ศจ.นพ.สุด แสงวิเชียร กรณีสวรรคต ร.8

ผู้แต่ง
:
สุพจน์ ด่านตระกูล

สำนักพิมพ์
:
สถาบันวิทยาศาสตร์สังคม (ประเทศไทย)

ปีที่พิมพ์
:
2552

จำนวนหน้า
:
947 หน้า

ราคา
:
110 บาท

หนังสือ “โต้ ศจ.นพ.สุด แสงวิเชียร กรณีสวรรคต ร.8” เล่มนี้ ท่านจะได้พบกับข้อคิดข้อเขียน
และข้อโต้แย้งของนายสุพจน์ ด่านตระกูล เกี่ยวกับกรณีสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันมหิดลฯ
รายละเอียดจากปากคำพยานบุคคลและเรื่องราวทางการเมืองที่เกี่ยวข้อง พร้อมคำวินิจฉัยของศาลทั้งศาลอาญา
ศาลอุทธรณ์ ศาลฎีกา เพื่อให้ท่านผู้อ่านไตร่ตรองด้วยวิจารณญาณของท่านเองว่า “อะไรคือความจริง และอะไร
คือความเท็จ”

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: