ฉบับที่ 18/2552

รู้ลึกจุดอ่อนที่มักถูก
สรรพากรประเมิน
ชื่อเรื่อง
:
รู้ลึกจุดอ่อนที่มักถูกสรรพากรประเมิน

ผู้แต่ง
:
สมเดช โรจน์คุรีเสถียร … [และคนอื่น ๆ]

สำนักพิมพ์
:
ธรรมนิติ

ปีที่พิมพ์
:
2552

จำนวนหน้า
:
930 หน้า

ราคา
:
900 บาท

บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลมีหน้าที่ต้องเสียภาษีอากรตามประมวลรัษฎากรไม่ว่าจะเป็น
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้บุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย และอากร
แสตมป์ ที่มักจะมีการเสียภาษีผิดพลาดคลาดเคลื่อนอยู่เป็นประจำ อันเนื่องมาจากความเข้าใจผิดในประเด็นของ
กฎหมาย หรือปฏิบัติผิดตามเงื่อนไขที่ได้กำหนดไว้ในประมวลรัษฎากรทำให้ถูกประเมินภาษีจากเจ้าพนักงานประเมิน
หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมประเด็นที่ผิดพลาดบ่อย ๆ ในการจัดทำบัญชีและเสียภาษีอากรของธุรกิจเพื่อลดข้อผิดพลาด
และเสียภาษีให้ถูกต้อง เพื่อช่วยลดข้อผิดพลาดที่มักถูกสรรพกรประเมิน

ความต้องการใช้
ข้อมูลการวิจัยของ
ภาคธุรกิจ…
ชื่อเรื่อง
:
ความต้องการใช้ข้อมูลการวิจัยของภาคธุรกิจและภาคการศึกษาเอกชน

ผู้แต่ง
:
กลุ่มกิจการพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

สำนักพิมพ์
:
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

ปีที่พิมพ์
:
2551

จำนวนหน้า
:
146 หน้า

ราคา
:

การศึกษาความต้องการใช้ข้อมูลงานวิจัยภาคธุรกิจและภาคสถาบันการศึกษาเอกชน
เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานโครงการระบบฐานข้อมูลการวิจัยของประเทศ โดยศึกษาความต้องการใช้ข้อมูล
งานวิจัยของภาคธุรกิจและภาคการศึกษาเอกชน และศึกษาการใช้และการทำวิจัยของภาคธุรกิจและภาคการศึกษา
เอกชน เพื่อนำไปใช้เป็นพื้นฐานสำหรับการพัฒนาระบบฐานข้อมูลการวิจัยเพื่อจุดประสงค์เชิงวิจัยและเชิงนโยบาย
ในการพิจารณากำหนดนโยบายและแนวทางการสนับสนุนการวิจัยของประเทศต่อไป

มรรควิธีเศรษฐศาสตร์
การเมือง (3)
ชื่อเรื่อง
:
มรรควิธีเศรษฐศาสตร์การเมือง (3) : เศรษฐศาสตร์แห่งการให้

ผู้แต่ง
:
กนกศักดิ์ แก้วเทพ

สำนักพิมพ์
:
คณะเศรษฐศาสตรื จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปีที่พิมพ์
:
2552

จำนวนหน้า
:
188 หน้า

ราคา
:
120 บาท

ผู้เขียนกล่าวถึงเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์แห่งการให้ (Economics of Giving) และอธิบายว่า
แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเกี่ยวข้องอย่างไรกับเศรษฐศาสตร์แห่งการให้ พร้อมทั้ง
นำเสนอบทความวิชาการจากการค้นคว้าวิจัยของผู้เขียนประกอบด้วย

ปัญหาเบี้ยยังชีพ
สำหรับผู้สูงอายุ
ชื่อเรื่อง
:
ปัญหาเบี้ยยังชีพสำหรับผู้สูงอายุ

ผู้แต่ง
:
วรเวศม์ สุวรรณระดา และ อาภาพรรณ คำวชิรพิทักษ์

สำนักพิมพ์
:
สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปีที่พิมพ์
:
2552

จำนวนหน้า
:
(25), 285 หน้า

ราคา
:
200 บาท

หนังสือเรื่อง ปัญหาเบี้ยยังชีพสำหรับผู้สูงอายุ นี้เรียบเรียงจากผลงานวิจัยซึ่งได้รับการสนับสนุน
จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการศึกษาสถานการณ์ปัจจุบันของระบบเบี้ย
ยังชีพสำหรับผู้สูงอายุในแง่มุมต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการจัดสรรงบประมาณในระดับมหภาค กระบวนการและเกณฑ์ที่
ใช้ในการคัดเลือกผู้สูงอายุ ด้านความครอบคลุม และปัญหาของการปฏิบัติในระดับพื้นที่ รวมทั้งศึกษามาตรการที่
คล้ายคลึงกันในต่างประเทศ รวมทั้งนำเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาเพื่อนำไปสู่ความสอดคล้องในการสร้าง
หลักประกันด้านรายได้ให้กับผู้สูงอายุในปัจจุบันและผู้สูงอายุในอนาคตอย่างมีเอกภาพ

คู่มือ PowerPoint 2007 : ฉบับสมบูรณ์ (2009-2010)
ชื่อเรื่อง
:
คู่มือ PowerPoint 2007 : ฉบับสมบูรณ์ (2009-2010)

ผู้แต่ง
:
ดวงพร เกี๋ยงคำ

สำนักพิมพ์
:
โปรวิชั่น

ปีที่พิมพ์
:
2552

จำนวนหน้า
:
412 หน้า

ราคา
:
169 บาท

โปรแกรม Microsoft PowerPoint เป็นหนึ่งในโปรแกรมสร้างพรีเซนเทชันที่ได้รับความนิยมสูง
ที่ใช้งานกันมานานตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันได้พัฒนามาถึงเวอร์ชั่น 2007 ในหนังสือเล่มนี้ได้อธิบายการทำงาน
เกี่ยวกับการสร้างพรีเซนเทชันแบบครบถ้วน รวมคำสั่งที่จำเป็นต้องใช้งานจริง ตั้งแต่เริ่มลงมือสร้างงานนำเสนอ
เบื้องต้นไปจนถึงการเตรียมงานไปนำเสนอ เนื้อหาในเล่มเริ่มตั้งแต่ การทำความรู้จักกับ PowerPoint 2007
การสร้างและจัดการพรีเซนเทชัน การจัดรูปแบบสไลด์ การจัดรูปแบบข้อความบนสไลด์ การตกแต่งสไลด์ด้วย
ภาพ การวาดภาพกราฟฟิก การสร้างสไลด์มัลติมีเดีย การนำเสนอข้อมูลด้วยตาราง การนำเสนอข้อมูลด้วยกราฟ
การทำสไลด์เอฟเฟ็คต์ การจัดเตรียมงานนำเสนอ การทำสไลด์โชว์ การจัดทำเอกสารและการจัดพิมพ์

ภัยหวัด 2009 และ
โรคติดเชื้ออื่น ๆ
ที่ต้องระวัง!

ชื่อเรื่อง
:
ภัยหวัด 2009 และโรคติดเชื้ออื่น ๆ ที่ต้องระวัง!

ผู้แต่ง
:
พิสุทธิพร ฉ่ำใจ : บก.เรียบเรียง

สำนักพิมพ์
:
ต้นธรรม

ปีที่พิมพ์
:
2552

จำนวนหน้า
:
191 หน้า

ราคา
:
120 บาท

โรคระบาด หมายถึง โรคที่มีการแพร่กระจายของโรคไปอย่างรวดเร็วและในอาณาบริเวณกว้าง
มีผู้ป่วยจำนวนมาก ความรุนแรงและอันตรายของโรคแตกต่างกันไป โรคระบาดบางชนิดเป็นโรคที่เราพบเห็นอยู่
ทั่วไป แต่ด้วยสภาวะแวดล้อมของโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างมากในปัจจุบัน ทำให้เกิดสภาวะกลายพันธุ์ของเชื้อโรค
ดังเช่น ไข้หวัดสายพันธุ์ใหม่ 2009 เป็นต้น หนังสือเล่มนี้จึงให้ความรู้เกี่ยวกับภัยของโรคระบาดและโรคติดเชื้อใน
เรื่องของสาเหตุ อาการ การป้องกัน การติดต่อ และการรักษา เพื่อให้รู้เท่าทันโรคต่าง ๆ และสามารถดูแลตนเอง
และผู้อื่นได้

งานศึกษากัมพูชาที่มี
ในประเทศไทย : สำรวจ
สถานภาพองค์ความรู้
ชื่อเรื่อง
:
งานศึกษากัมพูชาที่มีในประเทศไทย : สำรวจสถานภาพองค์ความรู้

ผู้แต่ง
:
เบญจวรรณ นาราสัจจ์

สำนักพิมพ์
:
ศูนย์วิจัยพหุลักษณ์สังคมลุ่มน้ำโขง มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ปีที่พิมพ์
:
2252

จำนวนหน้า
:
324 หน้า

ราคา
:
270 บาท

หนังสือ “งานศึกษากัมพูชาที่มีในประเทศไทย : สำรวจสถานการณ์องค์ความรู้” อยู่

ภายใต้แผนงานวิจัยความสัมพันธ์ข้ามพรมแดน โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ได้ข้อมูลเบื้องต้น เกี่ยวกับองค์ความรู้เรื่อง

กัมพูชาศึกษาที่มีอยู่ในสิ่งพิมพ์ประเภทงานวิจัย เอกสารงานวิชาการ และวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ ของประเทศ

ไทยในปัจจุบัน โดยจัดทำในลักษณะฐานข้อมูลบรรณานุกรมพร้อมบทคัดย่อของสิ่งพิมพ์แต่ละรายการ ซึ่งสามารถ
สะท้อนถึงองค์ความรู้เกี่ยวกับกัมพูชาศึกษาที่ผู้อ่านสามารถหาได้ในประเทศไทยอย่างน่าสนใจ และอาจช่วยเป็น
พื้นฐานให้กับผู้สนใจศึกษาทำความเข้าใจประเทศกัมพูชา ใช้เป็นข้อมูลเบื้องต้นในการศึกษาเจาะลึกเฉพาะประเด็น
ต่อไป

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: