ย่อหนังสือ ฉบับที่ 20/2552

ลีนอย่างไร – – สร้างกำไรให้องค์กร
ชื่อเรื่อง
:
ลีนอย่างไร – – สร้างกำไรให้องค์กร = Profitable lean manufacturing

ผู้แต่ง
:
วิโรจน์ ลักขณาอดิศร

สำนักพิมพ์
:
สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)

ปีที่พิมพ์
:
2552

จำนวนหน้า
:
241 หน้า

ราคา
:
195 บาท

หนังสือนำเสนอแนวทางปฏิบัติในระบบการผลิตที่สามารถทำได้จริง เชื่อมโยงแนวคิดระหว่าง
การบริหารธุรกิจ และระบบการผลิตแบบลีน เพื่อให้เห็นภาพของการนำระบบการผลิตแบบลีนนำไปใช้สร้างกำไร
ให้กับองค์กรได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยเริ่มจากการทำความรู้จักกับสาระสำคัญของระบบการผลิตแบบลีน (Lean Manufacturing) การนำมาประยุกต์ใช้ในกระบวนการผลิต และการบริการต่าง ๆ เช่น การจัดการระบบลอจิสติกส์
การจัดการศูนย์ กระจายสินค้าและคลังสินค้า การสร้างวัฒนธรรมอันเป็นรากฐานของลีนให้เกิดขึ้นภายในองค์กร เทคนิคในการนำลีนและเครื่องมือในการบริหารต่าง ๆ มาประยุกต์ใช้ในองค์กร จนถึงการพัฒนาลีนให้
มีความยั่งยืน และสร้างกำไรให้กับองค์กรได้จริง

เศรษฐกิจสร้างสรรค์ : เขามั่งคั่งจากความคิดกันอย่างไร
ชื่อเรื่อง
:
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ : เขามั่งคั่งจากความคิดกันอย่างไร

ผู้แต่ง
:
ฮาวกินส์, จอห์น, ผู้แต่ง ; คุณากร วาณิชย์วิรุฬ, ผู้แปล

สำนักพิมพ์
:
อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง

ปีที่พิมพ์
:
2552

จำนวนหน้า
:
200 หน้า

ราคา
:
245 บาท

หนังสือ “เศรษฐกิจสร้างสรรค์ : เขามั่งคั่งจากความคิดกันอย่างไร” สะท้อนมุมมอง
ทางเศรษฐกิจที่ปัจจุบันทุกประเทศทั่วโลกต่างสามารถผลิตสินค้า และบริการที่มีคุณภาพทัดเทียมกันได้ เนื่องจาก
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีการผลิตและสารสนเทศ ส่งผลให้ผู้บริโภคเริ่มมองหาสิ่งใหม่ที่ตอบสนองความต้องการ
เฉพาะตน ดังจะเห็นได้จากการที่หลายประเทศทั่วโลกต่างหันไปสู่ระบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy)
ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศอย่างมั่นคง หนังสือเล่มนี้ ประกอบด้วยเนื้อหาเกี่ยวกับสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์
เครื่องหมายการค้า งานออกแบบ และความลับทางการค้า รวมถึงเรื่องราวที่เป็นบทเรียนราคาแพงของบริษัท
หลายแห่งที่ไม่ได้จดทะเบียน เพื่อปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาของตน พร้อมกล่าวถึงอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
สำคัญ 15 ประเภท ตั้งแต่การโฆษณา สถาปัตยกรรม ศิลปะ หัตถกรรม งานออกแบบ แฟชั่น ภาพยนตร์ ดนตรี
ศิลปะการแสดง การพิมพ์ การวิจัยและพัฒนา ซอฟต์แวร์ ของเล่นและเกม โทรทัศน์และวิทยุ และวิดีโอเกม
รวมไปถึงหลักการบริหารจัดการความสร้างสรรค์ และกฎ 10 ประการสู่ความสำเร็จในเศรษฐกิจสร้างสรรค์

การเขียนเพื่อ
การประชาสัมพันธ์
ชื่อเรื่อง
:
การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์

ผู้แต่ง
:
รุ่งรัตน์ ชัยสำเร็จ

สำนักพิมพ์
:
สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปีที่พิมพ์
:
2552 (พิมพ์ครั้งที่ 6)

จำนวนหน้า
:
217 หน้า

ราคา
:
180 บาท

การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์ สามารถนำไปใช้เป็นประโยชน์ต่อวงการศึกษาและ
วงการวิชาชีพประชาสัมพันธ์ โดยเนื้อหาประกอบด้วยหลักการและทฤษฎีพื้นฐานด้านการประชาสัมพันธ์กับ
การเขียน การนำเสนอหลักและเทคนิคปฏิบัติในรายละเอียดสำหรับการทำงานเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์ผ่าน
สื่อต่างๆ ทั้งในแง่การสร้างสรรค์เนื้อหาและรูปแบบงานเขียน รวมถึงกลยุทธ์การเผยแพร่ ซึ่งจะเป็นประโยชน์สำหรับ
นักประชาสัมพันธ์สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์จริงตามความเหมาะสมได้

ไม่มีเจ้านายไม่ใช่ลูกน้อง องค์กรของเรา
มีแต่ “ผู้นำ”
ชื่อเรื่อง
:
ไม่มีเจ้านายไม่ใช่ลูกน้อง องค์กรของเรามีแต่ “ผู้นำ”

ผู้แต่ง
:
ทศ คณนาพร

สำนักพิมพ์
:
แฮปปี้บุ๊คส์

ปีที่พิมพ์
:
2552

จำนวนหน้า
:
144 หน้า

ราคา
:
125 บาท

การขับเคลื่อนองค์กรให้ก้าวไปข้างหน้าอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถบรรลุผลสำเร็จนั้น “ผู้นำ” (Leader) เป็นปัจจัยที่สำคัญยิ่งประการหนึ่ง เพราะผู้นำมีภาระหน้าที่และความรับผิดชอบโดยตรงในการวางแผน
สั่งการ ดูแล และควบคุมให้บุคลากรขององค์กรปฏิบัติงานต่างๆ ให้ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์
ที่กำหนดไว้ ‘การสร้างผู้นำที่เก่งและดีสู่องค์กรนั้น ต้องมีกระบวนการอย่างไร’ หนังสือ ไม่มีเจ้านาย ไม่ใช่ลูกน้อง
องค์กรของเรามีแต่ “ผู้นำ” ช่วยค้นหาคำตอบในการสร้างผู้นำทุกระดับ เพื่อการนำพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จที่
ยิ่งใหญ่

ต่างความเห็น
เห็นความต่าง : คดีที่ดินแปลงรัชดาภิเษก
ชื่อเรื่อง
:
ต่างความเห็น เห็นความต่าง : คดีที่ดินแปลงรัชดาภิเษก

ผู้แต่ง
:
ชมรมกฎหมายภิวัฒน์แห่งประเทศไทย … [และคนอื่น ๆ]

สำนักพิมพ์
:
โลกวันนี้

ปีที่พิมพ์
:
2552

จำนวนหน้า
:
127 หน้า

ราคา
:
120 บาท

หนังสือรวบรวมข้อมูลข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย กรอบแนวคิดและทฤษฎีของผู้เกี่ยวข้อง ซึ่งมี
ความเห็นเกี่ยวกับการประมูลซื้อที่ดินบริเวณถนนรัชดาภิเษกระหว่างกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัมนาระบบสถาบัน
การเงิน กับ คุณหญิง พจมาน ชินวัตร (ดามาพงศ์) ภริยาอดีตนายกรัฐมนตรี โดยมีการกล่าวหาว่าการซื้อที่ดิน
ดังกล่าวเป็นความตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542
มาตรา 100 โดยถือว่าเป็น “กรณีการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม”

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: