ย่อหนังสือ 1/2553

คู่มือนักบริหาร
ชื่อเรื่อง
:
คู่มือนักบริหาร

ผู้แต่ง
:
นาดี แก้วภิญโญ

สำนักพิมพ์
:
อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง

ปีที่พิมพ์
:
2552

จำนวนหน้า
:
340 หน้า

ราคา
:
300 บาท

นักบริหารที่ดีควรมีความพร้อมในทุกๆ ด้าน เพื่อให้งานต่างๆ ดำเนินไปได้ด้วยความเรียบร้อย
และสมบูรณ์แบบ “คู่มือนักบริหาร” เล่มนี้มีเครื่องมือให้นักบริหารสามารถตรวจสอบตนเองและนำมาฝึกใช้ใน
การบริหารได้ในทุกที่ ทุกเวลาและทุกโอกาส โดยเนื้อหาของหนังสือมีความหลากหลายและเข้าใจง่าย รวบรวม
เรื่องการบริหารงาน การบริหารผลการปฏิบัติงาน การยริหารเงิน การบริหารคน การบริหารข้อมูลและการบริหาร
แผนอาชีพ รวมทั้งให้แง่มุมต่างๆ ซึ่งจะส่งผลให้การบริหารภาพรวมมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและทำให้ผู้อ่าน
ประสบความสำเร็จในอาชีพนักบริหารด้วย

ERP สำหรับผู้บริหาร
ชื่อเรื่อง
:
ERP สำหรับผู้บริหาร : ประเด็นในการเลือกใช้ ดำเนินโครงการ และขยายผล

ผู้แต่ง
:
David Olson, เขียน ; วิทยา สุหฤทดำรง และ เผ่าภัค ศิริสุข, แปล

สำนักพิมพ์
:
อี.ไอ.สแควร์

ปีที่พิมพ์
:
2552

จำนวนหน้า
:
280 หน้า

ราคา
:
320 บาท

ระบบ ERP (Enterprise Resource Planning) เป็นระบบสารสนเทศในองค์กรที่สามารถ
บูรณาการรวมงานหลักต่าง ๆ ในองค์กรทั้งหมดได้แก่ การจัดซื้อจัดจ้าง การผลิต การขาย การบัญชี และการ
บริหารบุคคล เข้าด้วยกันเป็นระบบที่สัมพันธ์กันและสามารถเชื่อมโยงกันอย่าง real time เพื่อให้สามารถรับรู้
ข้อมูลหรือสภาพของกิจกรรมต่าง ๆ ที่กำลังดำเนินอยู่อย่างรวดเร็ว และสามารถตัดสินใจด้านการบริหารอย่างทัน
ท่วงที แต่การนำมาใช้ยังคงสร้างภาระให้องค์กรในหลากหลายด้าน ทั้งเงินลงทุน เวลา บุคลากร และทรัพยากร
อื่นๆ สร้างความบอบช้ำให้กับองค์กรอยู่บ่อยๆ โครงการล่าช้า ทำได้ไม่เท่าที่คาดหวัง ตอบสนองเพียงบางงาน
ทำให้ธุรกิจต้องหยุดชะงักในบางกรณี สิ่งสำคัญที่ต้องตอบก่อนนำ ERP มาใช้คือ ผู้บริหารได้เข้าใจใน
ประเด็นต่าง ๆ ในการเลือกใช้ ERP หรือไม่ จะออกแบบ ERP อย่างไร หนังสือเล่มนี้แนะวิธีการจัดการ
โครงการ ERP กลยุทธ์การนำระบบ ERP ไปใช้ การบำรุงรักษา ระบบข้อมูลข่าวกรองธุรกิจ การนำ ERP ไปใช้
ในโซ่อุปทาน ERP กับการผลิตแบบลีน ความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีชั้นสูงและแนวโน้มของ ERP รวมทั้ง
มีกรณีศึกษาประกอบตลอดเล่ม

สถิติหลักทางเศรษฐศาสตร์และธุรกิจ
ชื่อเรื่อง
:
สถิติหลักทางเศรษฐศาสตร์และธุรกิจ

ผู้แต่ง
:
ลดาวัลย์ รามางกูร

สำนักพิมพ์
:
คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปีที่พิมพ์
:
2552

จำนวนหน้า
:
387หน้า

ราคา
:
300 บาท

หนังสือ “สถิติหลักทางเศรษฐศาสตร์และธุรกิจ” เป็นตำราลำดับที่ 57 ของโครงการพัฒนา
ตำรา ศูนย์บริการเอกสารวิชาการ คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เขียนโดยอาจารย์ผู้มีประสบการณ์
เฉพาะด้านจากคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หนังสือเล่มนี้ครอบคลุมเนื้อหาด้านพื้นฐานทางสถิติ
นับตั้งแต่การเก็บรวบรวมข้อมูล ตลอดจนการวิเคราะห์ข้อมูล การนำเสนอข้อมูลด้วยวิธีต่างๆ การแจกแจงความน่า
จะเป็นทั้งแบบต่อเนื่องและไม่ต่อเนื่อง การประมาณการค่า การทดสอบสมมติฐาน การทดสอบความสัมพันธ์ของ
ตัวแปร โดยการทดสอบไคสแควร์ การวิเคราะห์ความถดถอยและสหสัมพันธ์ เหมาะสำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี
และโท รวมทั้งนักวิจัย ที่ต้องใช้เครื่องมือทางสถิติสำหรับงานวิจัย

รู้ก่อนเป็นก่อน
Windows 7
ชื่อเรื่อง
:
รู้ก่อนเป็นก่อน Windows 7

ผู้แต่ง
:
สยาม สงวนรัมย์

สำนักพิมพ์
:
ซีเอ็ดยูเคชั่น

ปีที่พิมพ์
:
2552

จำนวนหน้า
:
120 หน้า

ราคา
:
99 บาท

ระบบปฏิบัติการ Window ของไมโครซอฟต์ เป็นระบบปฏิบัติการที่ใช้กันอย่างแพร่หลายและเป็น
ที่นิยม เมื่อ Window พัฒนาการไปสู่ Windows 7 ระบบปฏิบัติการล่าสุดจากไมโครซอฟท์ จะมีประสิทธิภาพที่ดี
กว่าเดิมเพียงใดนั้น หนังสือ รู้ก่อนเป็นก่อน Windows 7 เล่มนี้ แนะนำคุณสมบัติใหม่ๆ พร้อมการทำงานอย่างเป็น
ขั้นตอน (step by step) นอกจากการปรับปรุงหลัก ๆ ในหลาย ๆ ด้าน ทั้งเคอร์นัลในการทำงานที่ทำงานได้เร็วขึ้น
มีการปรับปรุงทาสก์บาร์ให้ดีขึ้นกว่าเดิม Jump List อินเตอร์เน็ตเฟซแบบ Aero และ Windows Midia Player 12
ที่ทำงานได้ดีขึ้น รวมไปถึงผู้ใช้สามารถปิดการทำงานงาน Internet Explorer 8 เพื่อใช้เว็บเบราว์เซอร์ตัวอื่นแล้ว
ยังมีตัวอย่างประกอบ ทำให้เข้าใจและสามารถทำตามได้อย่างง่ายดายในระยะเวลาอันสั้น อ่านแล้วสามารถนำไป
ใช้ได้ทันที

เด็กพิเศษช่วยได้
ไม่ยาก
ชื่อเรื่อง
:
เด็กพิเศษช่วยได้ไม่ยาก

ผู้แต่ง
:
นภัทร พุกกะณะสุต

สำนักพิมพ์
:
นานมีบุ๊คพับลิเคชั่นส์

ปีที่พิมพ์
:
2552

จำนวนหน้า
:
301 หน้า

ราคา
:
320 บาท

การดูแลเด็กพิเศษที่มีสมาธิสั้น แอลดี และออทิสติก จำเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจในตัวเด็ก
การใช้อารมณ์และความรุนแรงในการสอนหรือการฝึกหัดจะไม่เกิดประโยชน์ใด ๆ ตรงกันข้ามกลับจะส่งผลร้าย
การให้ความเอาใจใส่ช่วยเหลือ ดูแลรักษาให้ถูกวิธี ให้ความรัก ความสุขแก่เด็กเหล่านี้ จะช่วยให้เด็กเป็น
พลเมืองดีของประเทศ และทำประโยชน์ให้แก่สังคมได้ หนังสือเล่มนี้ ผู้เขียน คุณนภัทร พุกกะณะสุต ได้รวบรวม
กลั่นกรองเรื่องราวและปัญหาต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับเด็กสมาธิสั้น เด็กออทิสติก และเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้
ที่เธอได้รับจากบรรดาพ่อแม่ คุณครู และทุก ๆ คนที่ได้มีโอกาสใกล้ชิดหรือดูแลเด็กกลุ่มนี้ โดยใช้ประสบการณ์จริง
ที่ได้เคยเผชิญมามากกว่า 20 ปี เพื่อแก้ปัญหาให้ลูกของเธอที่เป็นเด็กสมาธิสั้น ทั้งยังให้ความรู้จากทฤษฎีและจาก
การปฏิบัติจริง ซึ่งเป็นประโยชน์แก่พ่อแม่ที่ลูกมีปัญหารวมทั้งญาติพี่น้องรอบ ๆ ตัวเด็กด้วย

ศรัทธา กับหลัก
พุทธศาสนาที่แท้จริง
ชื่อเรื่อง
:
ศรัทธา กับหลักพุทธศาสนาที่แท้จริง

ผู้แต่ง
:
หลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ

สำนักพิมพ์
:
มูลนิธิหลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ

ปีที่พิมพ์
:
2552 (พิมพ์ครั้งที่ 4)

จำนวนหน้า
:
133 หน้า

ราคา
:

รวบรวมคำสอนของหลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ ซึ่งแสดงไว้ในการอบรม ณ สำนักปฏิบัติ
ธรรมทับมิ่งขวัญ ตำบลกุดป่อง อำเภอเมือง จังหวัดเลย เพื่อชี้แนวทางปฏิบัติการเจริญสติอันนำไปสู่ความ
พ้นทุกข์ โดยแนะนำว่าเราควรศึกษาในเรื่องใดบ้าง และจะต้องปฏิบัติอย่างไรจึงจะรู้จริง เห็นจริงตามความเป็นจริง
เนื้อหาในเล่มเป็นข้อเขียนสั้นๆ เข้าใจง่ายด้วยตัวอย่างต่างๆ แนะนำรูปแบบการเจริญสติในชีวิตประจำวันโดยกิริยา
เคลื่อนไหวในอิริยาบทนั่งด้วย

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: