ฉบับที่ 2/2553

การกำกับดูแล
เพื่อสร้างมูลค่ากิจการ
ชื่อเรื่อง
:
การกำกับดูแลเพื่อสร้างมูลค่ากิจการ

ผู้แต่ง
:
อัญญา ขันธวิทย์, ศิลปะพร ศรีจั่นเพชร (บรรณาธิการ)

สำนักพิมพ์
:
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ปีที่พิมพ์
:
2552

จำนวนหน้า
:
594 หน้า

ราคา
:
550 บาท

เป็นตำราที่จัดทำขึ้นโดยคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และมูลนิธิศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย ซึ่งมีเนื้อหาเน้นไปที่การเผยแพร่
ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องด้านการกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance)หรือ บรรษัทภิบาล โดยเริ่มจาก
การอธิบายและขยายผลตัวแบบการสร้างมูลค่าขององค์กรว่า ต้องเริ่มจากการบริหารจัดการองค์กรเพื่อการสร้าง
มูลค่า และการสร้างมูลค่าให้มีระดับสูงขึ้นต่อไปอีก สามารถทำได้โดยจัดให้มีการกำกับดูแลที่ดี ร่วมกับ การบริหาร
งานอย่างรับผิดชอบต่อสังคม นอกจากนี้ ยังให้รายละเอียดเกี่ยวกับกลไกการสร้างมูลค่าของกิจการโดยการกำกับ
ดูแลในแต่ละมิติ อาทิ บทบาทของคณะกรรมการ วัฒนธรรมองค์กร เป็นต้น รวมทั้งเสนอประเด็นศึกษาสำคัญด้าน
การกำกับดูแลกิจการ เช่น การบัญชีที่มุ่งเน้นความโปร่งใสของกิจการ การกำกับดูแลกิจการที่มิได้มุ่งหวังผลกำไร
ทั้งนี้ มีการนำเสนอรายงานกรณีศึกษาด้านการกำกับดูแลกิจการในตอนท้ายอีกด้วย

การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจในประเทศไทย 1850-1970
ชื่อเรื่อง
:
การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจในประเทศไทย 1850-1970

ผู้แต่ง
:
ผู้แต่ง เจมส์ ซี อินแกรม ; ผู้แปล, ชูศรี มณีพฤกษ์, เฉลิมพจน์ เอี่ยมกมลา

สำนักพิมพ์
:
มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย

ปีที่พิมพ์
:
2552

จำนวนหน้า
:
516 หน้า

ราคา
:
390 บาท

หนังสือนี้ แปลจาก Economic Change in Thailand 1850-1970 ของศาสตราจารย์ James C.
Ingram ซึ่งเป็นหนังสือประวัติสาสตร์เศรษฐกิจไทย ภาษาอังกฤษที่มีผู้อ่านและได้รับการอ้างถึงมากที่สุดเล่มหนึ่ง
ฉบับแปลนี้ใช้เวลากว่าสามทศวรรษเพื่อให้ได้งานแปลที่มีคุณภาพ เนื้อหาหนังสืออธิบายถึงการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจที่สำคัญในประเทศไทย ตั้งแต่ประเทศได้เปิดรับอิทธิพลของการค้าของโลก และวัฒนธรรมตะวันตกใน
กลางศตวรรษที่ 19 เป็นต้นมา การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและการเมืองของไทยในปลายทศวรรษ 1970 ได้
ทำให้กำแพงที่เคยปิดกั้นความคิดและการแสดงออกโดยเสรีได้พังทลายลง ทำให้ นักศึกษา และนักวิชาการได้เริ่ม
ให้ความสนใจต่อการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับสังคมไทยมากขึ้น ทั้งเศรษฐกิจ สังคมในปัจจุบันและความเป็นมาในอดีต
และช่วงเวลานี้เองที่การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับประวัติศาสตร์เศรษฐกิจไทยได้เริ่มกันอย่างจริงจัง ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ การเติบโตของการส่งออกสินค้าประเภทต่าง ๆ แหล่งรายได้และรายจ่ายของรัฐบาล
และการพัฒนาของระบบเศรษฐกิจการค้า

ซีพีกับเกษตรกรรมไทย
ชื่อเรื่อง
:
ซีพีกับเกษตรกรรมไทย

ผู้แต่ง
:
กลุ่มติดตามบทบาทบรรษัท CorpWatch-Thailand

สำนักพิมพ์
:
มูลนิธิชีววิถี

ปีที่พิมพ์
:
2552

จำนวนหน้า
:
155 หน้า

ราคา
:
120 บาท

นับวันบทบาทของบรรษัทและกลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่ ทวีความสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก
และประเทศไทยมากขึ้นเป็นลำดับ โดยเป็นการดำเนินกิจการแบบไม่สังกัดรัฐ ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่โดยไม่มีเส้น
พรมแดน ขายผลิตภัณฑ์และบริการแก่ลูกค้าโดยไม่จำกัดสัญชาติ และสามารถลงทุนก่อประโยชน์สูงสุดต่อ
ครอบครัว/กลุ่มผู้ถือหุ้นได้อย่างเสรี คนของพวกเขาสอดแทรกอยู่ในสถาบันต่างๆ และมีอิทธิพลทางการเมืองต่อ
การกำหนดนโยบายมาทุกยุคทุกสมัย โดยไม่มีกลไกตรวจสอบบทบาทและอิทธิพลอย่างที่ควรจะเป็น กลุ่มศึกษา
และติดตามบทบาทบรรษัท หรือ คอร์ปว็อทช์-ประเทศไทย ได้ก่อตั้งขึ้นเพื่อทำหน้าที่ที่สังคมไทยขาดหายไป
โดยหนังสือ “ซีพี กับเกษตรกรรมไทย” เป็นการหยิบยกกรณีการวิเคราะห์และติดตามตรวจสอบ ‘เครือเจริญ
โภคภัณฑ์’ ซึ่งเป็นหนึ่งในบรรษัทขนาดใหญ่ในประเทศไทย โดยเนื้อหาของหนังสือประกอบด้วยข้อมูลทั่วไปที่
เรียบเรียงจากข่าววิเคราะห์ของหนังสือพิมพ์ เว็บไซต์ของบริษัท บทความต่างๆ และข้อมูลในส่วนของกรณีศึกษา
ในระดับสนาม รวมถึงข้อมูลเชิงลึกจำนวนมาก ที่เป็นประโยชน์ต่อการติดตามตรวจสอบ อันนำไปสู่ภาพสะท้อน
ความถูกต้องโปร่งใสในการดำเนินกิจการอย่างรับผิดชอบต่อสังคม (corporate responsibility)

กฎหมายแรงงาน
เกี่ยวกับการเลิกจ้าง
ชื่อเรื่อง
:
กฎหมายแรงงานเกี่ยวกับการเลิกจ้าง = Labour law in terms of dismissal

ผู้แต่ง
:
พงษ์รัตน์ เครือกลิ่น

สำนักพิมพ์
:
ธรรมนิติ เพรส

ปีที่พิมพ์
:
2552 (พิมพ์ครั้งที่ 3)

จำนวนหน้า
:
266 หน้า

ราคา
:
270 บาท

ในภาวะวิกฤตเศรษฐกิจที่มีการปลดพนักงานออกเป็นจำนวนมาก หนังสือ “กฎหมายแรงงานเกี่ยว
กับการเลิกจ้าง” เล่มนี้จะช่วยให้นายจ้าง ลูกจ้าง รวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องได้เข้าใจถึงสิทธิและหน้าที่ตามกฏหมาย
แรงงาน เมื่อมีการเลิกจ้างหรือบอกเลิกสัญญาจ้างแก่กัน เนื้อหาในเล่มนี้กล่าวถึงการสิ้นสุดสัญญาจ้างในรูปแบบ
ต่างๆ เงินสำคัญที่ลูกจ้างจะได้รับจากการบอกเลิกจ้าง การเลิกจ้างที่เป็นการกระทำอันไม่เป็นธรรม อีกทั้งได้กล่าวถึง
ขั้นตอนการดำเนินคดีในชั้นพนักงานตรวจแรงงานและในชั้นศาลแรงงานหลังจากที่มีการเลิกจ้างด้วย

ซื้อรถมือสองอย่างไร
ไม่ให้ถูกหลอก!
ชื่อเรื่อง
:
ซื้อรถมือสองอย่างไร ไม่ให้ถูกหลอก!

ผู้แต่ง
:
ทศ คณนาพร

สำนักพิมพ์
:
แฮปปี้บุ๊ค

ปีที่พิมพ์
:
2552

จำนวนหน้า
:
163 หน้า

ราคา
:
145 บาท

ปัจจุบันรถยนต์คือปัจจัยห้าที่สำคัญของชีวิต ขณะที่คนต้องการรถมือสองมากขึ้นเป็นเงาตามตัว
ธุรกิจรถมือสองจึงเกิดขึ้นมากมาย การซื้อรถมือสองนั้น มีสิ่งที่ต้องคิดหรือทบทวนมากมาย ทั้งเรื่องของคุณภาพ
และความคุ้มค่า รวมไปถึงเรื่องของกลโกงต่างๆ เคล็ดลับเกี่ยวกับการซื้อรถมือสองจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ควรรู้ หนังสือ
“ซื้อรถมือสองอย่างไร ไม่ให้ถูกหลอก!” ช่วยให้ผู้ที่ต้องการรถมือสองสามารถพิจารณาก่อนการตัดสินใจซื้อ
ด้วยความรอบคอบ รู้ข้อกฎหมาย รู้ทางหนีทีไล่ รู้กลโกงของผู้ขาย ทำให้สามารถเลือกซื้อรถมือสองได้อย่างฉลาด
และไม่ถูกหลอก

การดูแลผู้ป่วยให้ตายดี

ชื่อเรื่อง
:
การดูแลผู้ป่วยให้ตายดี

ผู้แต่ง
:
สันต์ หัตถีรัตน์

สำนักพิมพ์
:
หมอชาวบ้าน

ปีที่พิมพ์
:
2552

จำนวนหน้า
:
195 หน้า

ราคา
:
170 บาท

เกิด แก่ เจ็บ ตาย เป็นสัจธรรมที่ใครๆ ก็รู้ การเกิดนำความสุข ความปิติยินดีมาสู่ครอบครัว ความ
ร่วงโรยแก่เฒ่าถึงแม้จะรู้ว่าวันใดวันหนึ่งต้องมาเยือนเมื่ออายุมากขึ้นก็ยังทำใจรับได้ยาก ความเจ็บป่วยถ้าไม่ทุกข์
ทรมานมากก็ยังทนได้ แต่ความตายทั้งที่รู้ว่าหลีกเลี่ยงไม่ได้เราจะทำใจยอมรับสภาพได้เพียงใด แม้ปัจจุบันการ
ยืดชีวิตของผู้ป่วยให้นานที่สุดจะเป็นเป้าหมายของการรักษาตามแนวคิดการแพทย์สมัยใหม่ แต่ก็มีบุคลากรทาง
การแพทย์จำนวนไม่น้อยเริ่มหันมาให้ความสำคัญกับจิตใจและคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยระยะสุดท้าย เพื่อช่วยให้
เขาบรรลุวาระสุดท้ายอย่างเจ็บปวดน้อยที่สุด และสามารถเผชิญกับความตายได้อย่างสงบ การดูแลผู้ป่วยระยะ
สุดท้ายต้องสนใจปัญหาต่างๆ ของผู้ป่วยทั้งทางกาย ทางจิตใจ และปัญหาทางสังคมและเศรษฐกิจ เพื่อช่วยให้ผู้ป่วย
สามารถปรับตัวกับการเจ็บป่วย และใช้ชีวิตที่เหลืออยู่ได้อย่างมีคุณภาพที่สุด หนังสือเล่มนี้มีวัตถุประสงค์ที่จะให้
ผู้ป่วยที่หมดหวังหรืออยู่ในระยะสุดท้ายได้รับการดูแลด้วยความรักและความเมตตาจากทุก ๆ ฝ่าย หลักการและวิธี
การดูแลผู้ป่วย สิ่งที่พึงกระทำและไม่พึงกระทำสำหรับการ”ตายดี” เพื่อให้ผู้ป่วยได้จากไปอย่างสงบ ปราศจาก
ความเจ็บปวดและความทุกข์ทรมานต่าง ๆ ส่วนท้ายเล่มแนะนำเรื่องของพินัยกรรมชีวิตหรือหนังสือแสดงเจตนาไม่
ประสงค์จะรับบริการสาธารณสุข ในแง่แนวคิดและการปฏิบัติ

อ่อนวัยลง ชีวิตยาวขึ้น
ชื่อเรื่อง
:
อ่อนวัยลง ชีวิตยาวขึ้น

ผู้แต่ง
:
ดีปัก โชปรา และ เดวิด ไซมอน, เขียน ; เรืองชัย รักศรีอักษร, แปล

สำนักพิมพ์
:
มติชน

ปีที่พิมพ์
:
2552

จำนวนหน้า
:
352 หน้า

ราคา
:
260 บาท

หนังสือ อ่อนวัยลง ชีวิตยาวขึ้น เล่มนี้ นายแพทย์ดีปัก โชปรา และนายแทพย์เดวิต ไซมอน
เพื่อนร่วมงานที่ศูนย์โซปราเพื่อการมีสุขภาพดี แนะนำขั้นตอนการปฏิบัติที่ผสมผสานกันระหว่างการแพทย์สมัยใหม่
กับหลักอายุรเวทของอินเดียโบราณ เพียง 10 ขั้นตอนปฏิบัติเพื่อย้อนนาฬิกาชีวิตให้คุณอ่อนเยาว์ขึ้นทั้งกายและใจ
สามารถบรรลุเป้าหมายอย่างง่าย ๆ มีขั้นตอนที่ชัดเจนและหลากหลายเหมาะกับการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน
ผสมผสานทั้งการฝึกจิต ทำโยคะ กินอาหาร (มีตำรับอาหารมังสวิรัติประกอบ) การปรับอารมณ์ความรู้สึกและการ
นั่งสมาธิ เมื่อปฏิบัติแล้วจะมีผลอย่างสูงต่อการกรักษาจิตใจให้อ่อนเยาว์ เพิ่มความยืดหยุ่น เสริมภูมิคุ้มกันและบำรุง
ร่างกาย สามารถเลือกปฏิบัติตามข้อจำกัดของแต่ละบุคคลได้ จึงเหมาะสำหรับทุกคนที่รักสุขภาพ

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: