ฉบับที่ 5/2553

คู่มือทดสอบความคิด
สร้างสรรค์
ชื่อเรื่อง
:
คู่มือทดสอบความคิดสร้างสรรค์ = Test your creative thinking

ผู้แต่ง
:
ลอยด์ คิง, ผู้แต่ง ; รัชนี เอนกพีระศักดิ์, ผู้แปล

สำนักพิมพ์
:
เนชั่นบุ๊คส์

ปีที่พิมพ์
:
2551

จำนวนหน้า
:
164 หน้า

ราคา
:
125 บาท

คนเราเกือบทุกคนเกิดมาพร้อมความสามารถที่จะคิดอย่างสร้างสรรค์ แต่ทักษะดังกล่าวมักถูก
ละเลยหรือไม่ได้นำมาใช้ให้เป็นประโยชน์ การคิดแนวข้าง (Lateral Thinking) เป็นเรื่องการคิดนอกกรอบของ
ความเป็นเหตุเป็นผล ซึ่งเป็นกุญแจสำคัญในการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ โดยหนังสือ คู่มือทดสอบความคิด
สร้างสรรค์ นี้มีแบบทดสอบในรูปของเกมคำถามปริศนาแบบการคิดแนวข้างมากกว่า 200 ข้อ เพื่อ
ท้าทายให้ผู้อ่านได้ทดลองฝึกทักษะในด้านการคิดสร้างสรรค์ การทำแบบทดสอบนี้ต้องอาศัยการมองปัญหา
อย่างครอบคลุม มองออกไปจากกรอบความคิดเดิมๆ ใช้การวิเคราะห์ ไม่ยึดโยงกับรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง แต่มี
ความยืดหยุ่น และมองทุกอย่างว่าเป็นไปได้ เพื่อให้ได้คำตอบที่ผู้อ่านอาจจะไม่เคยคิดมาก่อนและจะพบว่าคุณเอง
ก็สามารถทำข้อสอบลักษณะนี้ได้ ซึ่งแปลว่าคุณก็มีความสามารถในการคิดสร้างสรรค์เช่นกัน

บุณยสิทธิ์ โชควัฒนา ชีวิตนี้เป็นอะไรก็ได้
แต่ต้องเป็นหนึ่ง
ชื่อเรื่อง
:
บุณยสิทธิ์ โชควัฒนา ชีวิตนี้เป็นอะไรก็ได้ แต่ต้องเป็นหนึ่ง

ผู้แต่ง
:
สมใจ วิริยะบัณฑิตกุล

สำนักพิมพ์
:
พีเพิลมีเดีย

ปีที่พิมพ์
:
2552

จำนวนหน้า
:
449 หน้า

ราคา
:
320 บาท

หนังสือเล่มนี้เปิดเผยเรื่องราวชีวิต มุมมองแง่คิด ปรัชญาการใช้ชีวิต และการทำงานของ
นักธุรกิจวัย 72 ปี ประธานเครือบริษัทสหพัฒน์ “คุณบุณยสิทธิ์ โชควัฒนา” เปิดใจให้สัมภาษณ์อย่างไม่ปิดบัง
นำเสนอเรื่องราวเบื้องหลังเบื้องลึกการพลิกชะตาชีวิต จากเด็กที่เรียนหนังสือในระบบไม่มากนัก แต่สามารถก้าว
ขึ้นมาสร้างและกุมบังเหียนอาณาจักรแสนล้านด้วยการสร้างธุรกิจจากศูนย์ สู่อาณาจักรธุรกิจอันยิ่งใหญ่กว่า
300 แห่งมีพนักงานกว่า 100,000 คน มียอดขายทั้งเครือกว่า 100,000 ล้านบาท และดูเหมือนว่าจะเติบโตต่อไป
อย่างไม่มีที่สิ้นสุด อะไรคือเหตุผลและเบื้องหลังของการสร้างสินค้าและอาณาจักรแห่งนี้ที่สร้างสิ่งมหัศจรรย์ให้
กับแวดวงการค้าเมืองไทย ตลอดจนเรื่องเล่าไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิต ที่เต็มไปด้วยมุมมองความคิดและหลักปรัชญา
ที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้แก่คุณได้

บันทึกลับจ้าวจื่อหยาง
ชื่อเรื่อง
:
บันทึกลับจ้าวจื่อหยาง : เบื้องหลังเหตุการณ์นองเลือดเทียนอันเหมิน

ผู้แต่ง
:
สิทธิพล เครือรัฐติกาล … [และคนอื่น ๆ], แปล

สำนักพิมพ์
:
มติชน

ปีที่พิมพ์
:
2552

จำนวนหน้า
:
462 หน้า

ราคา
:
300 บาท

หนังสือเล่มนี้จะช่วยเติมเต็มประวัติศาสตร์ที่ขาดหายไป ด้วยเรื่องราวจากบันทึกลับของจ้าวจื่อหยาง
อดีตเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์และอดีตนายกรัฐมนตรีจีน ซึ่งถูกเผยแพร่ไว้ใน วาระครบรอบ 20 ปีเหตุการณ์
เทียนอันเหมิน โดยเฉพาะเรื่องราวเหตุการณ์จลาจลนองเลือดที่จัตุรัสเทียนอันเหมินนั้น คนไทยได้รับรู้เพียงเศษ
เสี้ยวเท่านั้น ยังมีเบื้องลึกเบื้องหลังของเหตุการณ์และบุคคลสำคัญอีกมากที่ลุกขึ้นต่อสู้กับระบอบเก่า ทว่าวีรกรรม
ของท่านเหล่านั้นแทบไม่เป็นที่รับรู้เลยในโลกปัจจุบัน หลากหลายคำถามดำมืดที่คลุมเครือมาตลอด 20 ปี เช่น อะไร
คือสาเหตุขัดแย้งในกลุ่มผู้นำชาวจีน อะไรคือสาเหตุการตัดสินใจใช้กำลังทหารเข้าสลายการชุมนุมจนกลายเป็นโศก
นาฎกรรมครั้งใหญ่ ทำไมจ้าวจื่อหยางจึงถูกกักขังอยู่ในบ้านของตนเองและถูกทำให้หายไปจากความทรงจำของ
คนจีนทั้งประเทศ “บันทึกลับจ้าวจื่อหยาง” ไม่เพียงบอกเล่าถึงเหตุการณ์เบื้องหลังการนองเลือดที่จตุรัสเทียนอันเหมิน
เท่านั้น แต่ยังแสดงทัศนคติที่มีต่อการปฏิรูปเศรษฐกิจและการเมืองของจ้าวจื่อหยาง ขณะเดียวกันก็สะท้อนถึงความ
แตกแยกทางความคิด อันเนื่องมาจากการขัดแย้งทางผลประโยชน์ภายในอย่างชัดเจน

พระพุทธเจ้าองค์ใหม่
ที่จะตรัสรู้ต่อจาก
“เจ้าชายสิทธัตถะ”
ชื่อเรื่อง
:
พระพุทธเจ้าองค์ใหม่ที่จะตรัสรู้ต่อจาก “เจ้าชายสิทธัตถะ”

ผู้แต่ง
:
บารมี

สำนักพิมพ์
:
มูลนิธิมหามกุฏราชวิทยาลัย

ปีที่พิมพ์
:
2552 (พิมพ์ครั้งที่ 6)

จำนวนหน้า
:
406 หน้า

ราคา
:
250 บาท

กล่าวถึงพุทธประวัติเกี่ยวกับผู้ที่จะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าองค์ใหม่ในอนาคต 10 พระองค์
ทั้งนี้ ผู้เขียนได้เรียบเรียงและวาดภาพประกอบเรื่องโดยอาศัยเนื้อความภาคภาษาไทยจากพระคัมภีร์สำคัญใน
พระพุทธศาสนา นิกายเถรวาท ได้แก่ ทสโพธิสัตตุปปัตติกถา หรือ อนาคตวงศ์ฉบับร้อยแก้ว และ อมตรสธารา
อรรถกถาอนาคตวงศ์ นอกจากนี้ ยังได้รวบรวมเนื้อหาสาระจากพระคัมภีร์อื่น ๆ อีกหลายคัมภีร์ อาทิ ตำนานมูลศาสนา
ชินกาลมาลีปกรณ์ เป็นต้น

หมอดื้อ
ชื่อเรื่อง
:
หมอดื้อ

ผู้แต่ง
:
ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา

สำนักพิมพ์
:
คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปีที่พิมพ์
:
2552

จำนวนหน้า
:
204 หน้า

ราคา
:
199 บาท

หนังสือ “หมอดื้อ” เป็นการรวบรวมบทความของผู้เขียนที่นำลงเป็นประจำในหนังสือพิมพ์กรุงเทพ
ธุรกิจและหนังสือพิมพ์อื่นๆ ในช่วงปี 2551 และ 2552 ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับเรื่องราวของโรคภัย สุขภาพ และ
ความปลอดภัย ครอบคลุมถึงวิธีการรักษา วิธีการใช้ยา กลยุทธ์ในการให้ผู้ป่วยใช้ยา การดูแลรักษาตนเองแบบไม่
ต้องพึ่งพายา ฯลฯ โดยเป็นบทความที่มีการอ้างอิงหลักฐานทางการแพทย์และทางวิทยาศาสตร์ รวมถึงบุคคลที่มี
ตัวตน อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้อ่านทั้งผู้ที่มีโรคภัยเจ็บป่วยอยู่ และผู้ที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: